RVOI-geschillen naar Raad van Arbitrage

Met ingang van 2 januari 2013 gaat de Raad van Arbitrage voor de Bouw RVOI-geschillen afwikkelen.

In de RVOI is bepaald dat geschilbeslechting plaatsvindt door middel van arbitrage volgens het reglement van de Commissie van Geschillen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA).

Het aantal contracten waarin de RVOI van toepassing wordt verklaard neemt echter gestaag af sinds de invoering van de DNR. Daarmee neemt ook het aantal geschillen af dat conform de arbitrageclausule uit de RVOI wordt beslecht. Het geringe aantal geschillen dat jaarlijks nog op basis van de RVOI aanhangig wordt gemaakt rechtvaardigt niet langer het zelfstandig voortbestaan van de Commissie van Geschillen van KIVI NIRIA als geschilbeslechtende instantie daarvoor.

KIVI NIRIA heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw bereid gevonden om alle geschillen af te wikkelen die na 2 januari 2013 conform het arbitrage beding uit de RVOI aanhangig worden gemaakt. Daartoe treedt een nieuw reglement van de Commissie van Geschillen in werking per 2 januari 2013. Dit reglement verwijst naar het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw voor de wijze van geschilbeslechting. Geschillen op grond van de RVOI dienen daarom vanaf die datum bij de Raad van Arbitrage aanhangig te worden gemaakt.

Met het oog op de beslechting van deze geschillen zijn (op voordracht van KIVI NIRIA en NLIngenieurs) door de Raad van Arbitrage vier extra arbiters benoemd met specifieke technische deskundigheid op de vakgebieden die vaak aan de orde zijn in geschillen die op grond van de RVOI aan de orde worden gesteld.

De Commissie van Geschillen blijft in functie voor de afwikkeling van geschillen die vóór 2 januari 2013 aanhangig zijn gemaakt. Deze lopende geschillen worden onverkort conform het oude reglement afgewikkeld. Het secretariaat daarvan blijft bij Ubink Vastgoedadvocatuur in Zwolle.

» Nieuw reglement van de Commissie van Geschillen
« Terug