home > Onze procedures > Adviesraad/raad van deskundigen

AdviesRaad / Raad van Deskundigen

De aan een project verbonden AdviesRaad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd) is een commissie van door beide partijen aangewezen deskundigen, die vast is verbonden aan een project gedurende de looptijd daarvan.
Een AdviesRaad tracht eventuele geschillen tussen opdrachtgever en aannemer te voorkomen, dan wel erin te bemiddelen zodat ze niet escaleren. Zo nodig kan door de AdviesRaad ook worden voorzien in een efficiënte interne beslechting van een geschil.
Een AdviesRaad is met name geschikt voor omvangrijke en gecompliceerde projecten. Omdat de samenwerkings- en contractvormen tussen (professionele) bouwpartijen steeds meer op continuïteit gericht zijn, is het instellen van een AdviesRaad een logisch element in hun contractuele relatie.

Inhoud

> Benoeming
> Werkwijze
> De RvA en de AR
> Hoe wordt een AR ingesteld?
> Maatwerk steeds mogelijk
> Kosten
> Meer informatie


Benoeming

Een AR wordt reeds bij het begin van het project door partijen gezamenlijk benoemd en bestaat in beginsel uit drie leden. Eén lid wordt namens de aannemer aangewezen en één lid wordt namens de opdrachtgever aangewezen. Deze leden van de AR kunnen deel uitmaken van de eigen interne organisatie van respectievelijk aannemer respectievelijk opdrachtgever maar dat hoeft niet het geval te zijn. Zij kunnen ook extern aangetrokken worden, bijvoorbeeld van de RvA. Het verdient aanbeveling dat de door partijen aangewezen leden in het bezit zijn van ruime ervaring in de bouw, affiniteit hebben met het soort project en type opdracht, objectief zijn, abstractievermogen hebben en bij voorkeur een functie op directie- of managementniveau bekle(e)d(d)en. Het derde lid betreft een door de partijleden gezamenlijk aan te wijzen en onafhankelijke voorzitter, zijnde een lid van het College van Arbiters van de RvA.

Werkwijze

De AR laat zich lopende het project regelmatig informeren over de voortgang ervan, meestal ter plaatse. Een andere mogelijkheid is dat de AR van meet af aan de bouwvergaderingen bijwoont. Hierdoor ontstaat er vertrouwen van partijen in de AR en wordt de drempel verlaagd om deze te benaderen.
Een AR is verplicht tot strikte geheimhouding. De AR is een klankbord voor partijen en kan op eigen initiatief adviseren, bemiddelen en zo nodig (snel) een geschil behandelen. Komen partijen er onderling niet uit, dan is de AR bevoegd te beslissen. Dat doet hij dan als (voorwaardelijk) bindend-adviseur. Indien partijen het niet eens zijn met het (voorwaardelijk) bindend advies, dan kunnen partijen een spoedgeschil aanhangig maken bij de RvA. Omdat de AR vroegtijdig ‘meeloopt’ met het project is deze goed op de hoogte van wat er speelt. Hij kan daarom snel sluimerende problemen signaleren en die op een van de regelmatige bijeenkomsten met partijen bespreken. Met zo nodig reflectie, bemiddeling of het geven van een (voorwaardelijk) bindend advies kan dan worden voorkomen dat een dergelijk geschil leidt tot een patstelling of juridische ‘loopgravenoorlog’. De AR zal er daarbij op toezien dat partijen over en weer bevorderen dat zij zoveel mogelijk schadebeperkend opereren.

De RvA en de AR

De RvA kan als geen andere instantie uit zijn arbiterbestand de voor een AR vereiste deskundige voorzitter leveren, op vrijwel elk aan de bouw gerelateerd terrein, maar ook op juridisch gebied. Desgewenst kan de RvA ook de andere leden van de AR leveren. Als de AR dat wenst, kan de rva ook voorzien in (juridische) bijstand door een jurist-secretaris van de RvA. Deze kan een verslag maken van de bijeenkomsten van de AR, alsmede het eventuele conceptadvies opstellen. Daarnaast kan de secretaris de AR veel praktische en organisatorische zaken uit handen nemen, zodat de AR zich volledig kan wijden aan zijn hoofdtaken.

Hoe wordt een AR ingesteld?

Partijen dienen een regeling met betrekking tot de AR samen overeen te komen. De RvA biedt partijen hiervoor een standaardregeling geschilbeslechting (Geschillenregeling) aan die kan worden opgenomen in de overeenkomst. Daarin wordt zowel de benoeming van als de begeleiding door een AR geregeld.

Maatwerk steeds mogelijk

Partijen zijn vanzelfsprekend niet verplicht om deze standaardregeling te gebruiken: ze kunnen ook zelf een regeling vaststellen. Dat maakt maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld inzake de wijze waarop de leden van de AR worden benoemd of hoe de AR geïnformeerd wordt over de voortgang van het project en over eventuele problemen. Ook over de vraag hoe niet onderling oplosbare geschillen beslecht worden, kunnen partijen specifieke afspraken maken. 

De kosten

Het honorarium van de voorzitter van de AR bedraagt € 185 excl. btw per uur, exclusief reis- en onkostenvergoeding. Dit tarief geldt ook voor andere leden van de AR, indien afkomstig van de RvA. Voor administratieve bijstand aan de voorzitter van de AR door het secretariaat van de RvA wordt € 60 excl. btw per uur in rekening gebracht. Voor een secretaris-jurist van de RvA wordt het dan geldende uurtarief berekend exclusief reis- en onkostenvergoeding. De eventuele kosten van een vergaderaccommodatie worden tegen het dan geldende vaste bedrag voor vergaderaccommodaties met drie arbiters in rekening gebracht.

(Zie voor de actuele bedragen waarborgsom en kosten, onder ‘uren secretaris’ en ‘zaalhuur’.)

Meer informatie

Bel voor meer informatie met mr. M. Niesen, 030- 2343222.