home > Onze procedures > Fast Track procedures Light en Plus

Fast Track procedures: Light en Plus

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (“RvA”) kent, naast haar andere procedures, sinds 2022 ook twee nieuwe Fast Track procedures. Deze procedures zijn uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van een beperkt aantal geschilpunten tijdens de bouw, waarvoor op korte termijn een bindend of een richtinggevend advies verlangd wordt.

In 2021 is geconstateerd in gesprekken met opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en advocaten dat er tijdens de uitvoering van een werk behoefte kan bestaan om een derde te laten adviseren over een verschil van inzicht waarbij beide partijen overtuigd zijn van hun gelijk en op basis van argumenten elkaar niet kunnen overtuigen, terwijl het werk vraagt om voortgang.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft de RvA de Fast Track procedures ontwikkeld; snelle en eenvoudige procedures om tijdens de uitvoering van een werk een verschil van inzicht te beheersen en de uitvoering te kunnen voortzetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M. Niesen (030-2343222)  of mailen naar info@raadvanarbitrage.nl

inhoud

voorbeelden van onderwerpen
Fast Track light of Fast Track Plus?
partijen spreken de procedure apart af
maatwerk
bindend of richtinggevend advies
kenmerken op een rij
alle documenten op een rij

voorbeelden van onderwerpen

Een Fast Track procedure kan bijvoorbeeld van pas komen bij de volgende vragen:

 • Hoe moeten de eisen in de overeenkomst worden geïnterpreteerd?
 • Is er sprake van een besteks- of contractwijziging?
 • Heeft de aannemer ten aanzien van een specifieke vertragende omstandigheid recht op bouwtijdverlenging (ligt de vertraging in de risicosfeer van de opdrachtgever)?
 • Voldoet het ontwerp (UAV-GC) of een gerealiseerd onderdeel van het werk aan de eisen uit de overeenkomst?
 • Is het opleggen van de EMVI-boete terecht?
 • Is de wijze waarop de aannemer tijdens het werk optredende gebreken herstelt (of bijvoorbeeld het plan van aanpak dat hij hiervoor heeft opgesteld) deugdelijk?
 • Behoren bepaalde werkzaamheden tot het aangenomen werk, of mag de aannemer daarvoor meerwerk in rekening brengen?
 • Is het project opleveringsgereed?
   

Fast Track Light of Fast Track Plus?

De Fast Track Light procedure is geschikt voor een snelle  afhandeling van relatief eenvoudige geschilpunten, met een financieel belang van maximaal € 100.000,-. Partijen zetten hun standpunten (zonder producties) kort op paper, er wordt één bindend adviseur benoemd en één mondelinge behandeling gehouden (zo nodig inclusief een bezichtiging van het werk). Vervolgens wordt het advies uitgebracht. De kosten van deze procedure zijn vastgesteld op € 6.000,00 exclusief btw. De procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer zes weken1.

De Fast Track Plus procedure kan gevolgd worden voor geschillen met een financieel belang van meer dan € 100.000,-. Hoewel ook deze procedure snelle afhandeling van geschilpunten tot doel heeft, is er meer ruimte voor partijen om hun standpunten uiteen te zetten. Partijen kunnen kiezen voor een bindend of een richtinggevend advies door één, twee of  drie adviseurs. De kosten van deze procedure zijn niet aan een maximum verbonden, maar worden vastgesteld overeenkomstig het Waarborgsom-/moderatieschema van de RvA zoals dat ook gehanteerd wordt bij arbitrage. Aan het begin van de procedure ontvangen partijen een indicatie van de kosten. Deze procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer 9-11 weken2.

partijen spreken de procedure apart af

De Fast Track procedures zijn geen onderdeel van het Arbitragereglement van de RvA maar zijn vastgelegd in aparte reglementen: het Reglement Fast Track Light en het Reglement Fast Track Plus.

Het volgen van deze procedures moet daarom expliciet door partijen worden overeengekomen. Voorbeelden van overeenkomsten zijn hier te downloaden (Light en Plus).

Als het volgen van een Fast Track procedure is overeengekomen kunnen partijen gezamenlijk een aanvraag indienen. Een daarvoor bestemd formulier is hier te downloaden (Light en Plus).

De bestuursvoorzitter van de RvA beoordeelt vervolgens – al dan niet na het inwinnen van informatie bij partijen – of het geschil zich leent voor behandeling volgens een van de Fast Track procedures.

maatwerk

Partijen kunnen in overleg met de RvA (de bestuursvoorzitter dan wel de (bindend) adviseur(s) van de Fast Track Light of Plus reglementen afwijkende procedureafspraken maken, zodat maatwerk in verband met aard en urgentie van het geschilpunt mogelijk is.

Bij de Fast Track Plus procedure vindt voorafgaand aan de indiening van de stukken ook een regiezitting plaats van de (bindend) adviseur(s) met partijen, waarbij afspraken over de procedure worden gemaakt.

bindend of richtinggevend advies

De Fast Track Light Procedure eindigt met een definitief bindend advies.

Bij de Fast Track  Plus procedure kiezen partijen bij de aanvraag voor  een richtinggevend of  een bindend advies.  

Bij een richtinggevend advies staat het partijen vrij het geschil alsnog aan de bevoegde (scheids)rechter voor te leggen.

kenmerken op een rij

 • Korte doorlooptijd
 • Gezamenlijk voorleggen van het geschil
 • Gelijktijdig indienen van stukken door partijen
 • Korte termijnen voor indienen van stukken en het krijgen van een (bindend) advies
 • Gelimiteerde omvang van stukken
 • De kostenverdeling is altijd 50/50 en partijen dragen steeds ieder de eigen kosten.
 • De Fast Track Light procedure wordt doorlopen met één bindend adviseur en het advies is steeds definitief bindend.
 • De Fast Track Plus procedure wordt doorlopen met één, twee of  drie adviseurs en is bindend of richtinggevend.
 • Gelet op de aard van de procedure is het advies niet openbaar.
 • In overleg met de RvA kan door partijen met betrekking tot procesgang en doorlooptijd van deze uitgangspunten worden afgeweken zodat maatwerk mogelijk is.
   

alle documenten op een rij

Fast Track Light reglement
Fast Track Plus reglement
Aanvraag Fast Track Light bindend advies
Aanvraag Fast Track Plus (bindend) advies
Overeenkomst Fast Track Light procedure
Overeenkomst Fast Track Plus procedure
Eventueel in overeenkomsten op te nemen bindend adviesbeding.

1 Mondelinge behandeling binnen 4 weken na aanvraag, uitspraak binnen 2 weken na MB

2 1 week tot en met de regiezitting (voor beoordeling voorzitter, benoeming arbiters en vaststellen datum en houden regiezitting), daarna 2 weken voor standpunten, mogelijk 2 weken voor reacties op standpunten, dan binnen 3 weken mb en daarna binnen 3 weken uitspraak.