home > Onze procedures > Procedures: een kort overzicht

Procedures: een kort overzicht

U heeft een geschil over een woning en u heeft een Woningborg-certificaat?
Of uw woning valt onder een van de volgende garantieregelingen: Stiwoga, GIW of AIG?

Dan moet u niet op dit deel van de website van de RvA zijn maar hier: raad van arbitrage/garantiewoningen


Inhoud

De RvA kent de volgende procedures:

A. procedures om een geschil te voorkomen of beperkt te houden
•    mediation
•    de Fast Track procedures
•    adviesraad
•    deskundigenbericht van de RvA
•    kort geding

B. procedures die een geschil behandelen en eindigen met een uitspraak: een vonnis of een bindend advies
•    bodemprocedure
•    spoedbodemprocedure
•    kort geding (zie onder a)
•    hoger beroep (de appelprocedure)
•    fast track bindend advies (zie onder a)
•    adviesraad (zie onder a)

C. procedures waarbij wordt vastgelegd wat de stand van zaken tijdens de bouw is of waarbij een deskundig advies wordt gegeven
•    (spoed)plaatsopneming
•    deskundigenbericht van de rva (zie onder a)

D. overige procedures
•    complicaties in de procedure
•    herstel en aanvulling van een uitspraak

Sommige procedures vindt u meer dan eens terug omdat ze op meerdere momenten ingezet kunnen worden. Hieronder vindt u een korte bespreking van de kenmerken van elke procedure. Uitgebreide informatie over elke procedure vindt u via ‘meer informatie’ of ook hiernaast onder ‘direct naar’.

A. Procedures om een geschil te voorkomen of beperkt te houden

Mediation

Mediation is heel geschikt voor partijen die een duidelijke en duurzame oplossing zoeken van het conflict, bijvoorbeeld omdat betrokkenen mogelijk nog langer met elkaar te maken zullen hebben. Mediation is ook zeer geschikt als partijen het belangrijker vinden om er samen uit te komen, dan om hun gelijk te behalen. Het biedt een snelle en voordelige oplossing die de verhouding met de andere partij niet op het spel zet.

Mediation wordt verzorgd door professionele RvA-mediators. De mediators van de RvA zijn materiedeskundigen en beschikken over de (bouw)technische en specialistische kennis. Daarnaast zijn de RvA-mediators bemiddelingsdeskundigen. Zij hebben een mediationopleiding afgerond en zijn gebonden aan de Gedragsregels voor RvA-mediators. Dit betekent dat de mediator onafhankelijk, onpartijdig en neutraal is. In beginsel zal de mediator geen oplossingen aandragen, maar zoeken partijen die oplossingen zelf onder de begeleiding van de mediator. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Het volgen van een mediationtraject moeten partijen apart overeenkomen. Meer informatie, waaronder de profielen van de RvA-mediators, is op deze website te raadplegen. Daar kunnen ook – onder meer - de Gedragsregels, het mediationreglement, de mediationovereenkomst en een overzicht van de kosten worden gedownload. U kunt ook contact opnemen met  mw. mr. M. Niesen (030-2343222) of mailen naar mediationdesk@raadvanarbitrage.nl

Naar meer informatie over mediation.

De Fast Track procedures

Deze zijn uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van een beperkt aantal geschilpunten tijdens de bouw, waarvoor op korte termijn een bindend of een richtinggevend advies verlangd wordt.

De Fast Track Light procedure is geschikt voor een snelle  afhandeling van relatief eenvoudige geschilpunten, met een financieel belang van maximaal € 100.000,00. De kosten van deze procedure zijn vastgesteld op € 6.000,00 exclusief btw. De procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer zes weken.

De Fast Track Plus procedure kan gevolgd worden voor geschillen met een financieel belang van meer dan € 100.000,00. Hoewel ook deze procedure snelle afhandeling van geschilpunten tot doel heeft, is er meer ruimte voor partijen om hun standpunten uiteen te zetten. Partijen kunnen kiezen voor een bindend of een richtinggevend advies door één, twee of  drie adviseurs. De kosten van deze procedure zijn niet aan een maximum verbonden, maar worden vastgesteld overeenkomstig het Waarborgsom-/moderatieschema van de RvA zoals dat ook gehanteerd wordt bij arbitrage. Deze procedure heeft een doorlooptijd van ongeveer 9-11 weken.

De Fast Track procedures zijn geen onderdeel van het Arbitragereglement van de RvA maar zijn vastgelegd in aparte reglementen: het Reglement Fast Track Light en het Reglement Fast Track Plus. Het volgen van deze procedures moet daarom expliciet door partijen worden overeengekomen.

Voor meer informatie over deze (bindend) adviesprocedures kunt u op deze website raadplegen. Daar zijn ook de reglementen, (bindend)adviesovereenkomsten en aanvraagformulieren te downloaden. U kunt ook contact opnemen met mw. mr. M. Niesen (030-2343222) of mailen naar info@raadvanarbitrage.nl

Naar meer informatie over de Fast Track procedures.

AdviesRaad/Raad van Deskundigen

De aan een project verbonden AdviesRaad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd) is een commissie van door beide partijen aangewezen deskundigen, die gedurende de looptijd van een project daaraan vast verbonden is.
Een AdviesRaad tracht eventuele geschillen tussen opdrachtgever en aannemer te voorkomen, dan wel erin te bemiddelen zodat ze niet escaleren. Zo nodig kan door de AdviesRaad ook worden voorzien in een efficiënte interne beslechting van een geschil.
Een AdviesRaad is met name geschikt voor omvangrijke en gecompliceerde projecten. Omdat de samenwerkings- en contractvormen tussen (professionele) bouwpartijen steeds meer op continuïteit gericht zijn, is het instellen van een AdviesRaad een logisch element in hun contractuele relatie.
Naar meer informatie over de adviesraad.

Deskundigenbericht van de RvA

Een deskundigenbericht van de RvA kan nodig zijn in een rechtbankprocedure, maar kan ook gevraagd worden als er (nog) geen sprake is van een geschil.
Rechters hebben zelf meestal geen bouwkundige achtergrond en daarom vragen ze in bouwgeschillen de RvA regelmatig om een deskundigenbericht over bepaalde bouwtechnische aspecten. Rechters weten dat RvA-arbiters gewend zijn objectief en onpartijdig hun deskundig oordeel over technische geschilpunten te geven.
Een deskundigenbericht van de RvA kan overigens ook nuttig zijn voordat er een geschil ontstaat. Bijvoorbeeld als zich een bepaald technisch probleem voordoet of als u het met uw wederpartij niet eens bent over de oorzaak van een bepaald gebrek of over de uitleg van het bestek of de overeenkomst. Inschakelen van een onafhankelijke en objectieve deskundige van de RvA, die partijen voorlicht over de door hen genoemde problemen, kan dan juist een geschil helpen voorkomen.
Let op: als partijen een geschil hebben – of zouden kunnen krijgen – op grond van een overeenkomst waarin staat dat de RvA bevoegd is het geschil te beslechten, kan de RvA in die kwestie geen deskundigenbericht verstrekken.
Naar meer informatie over het deskundigenbericht van de RvA.

Kort geding

Deze procedure kan een oplossing bieden als er maatregelen nodig zijn die echt niet kunnen wachten (zoals het laten aanbrengen van stutwerk tegen een gebouw dat dreigt in te storten, het laten stopzetten van de bouw vanwege een geschil over de soort stenen of over de betaling van een voorschot). Een kort geding kan op zeer korte termijn plaatsvinden, zo nodig zelfs binnen een dag.
Arbiters vellen slechts een voorlopig oordeel, niet verder dan nodig is om te beslissen of de vordering in het kort geding moet worden toegewezen. De beslissing in kort geding heeft daarom geen invloed op het oordeel in een al lopende of een later gestarte bodemprocedure over dezelfde kwestie. Dat kan dan ook heel anders luiden dan het voorlopige oordeel in kort geding.
Een beslissing in kort geding wordt overigens definitief als partijen het er verder bij laten zitten, dus geen bodemprocedure over dezelfde kwestie beginnen of hoger beroep instellen.
Naar meer informatie over het kort geding.

B. Procedures om een geschil te behandelen die eindigen met een uitspraak: een vonnis of een bindend advies

Een procedure die eindigt met een uitspraak is wat de meeste mensen zich voorstellen als zij aan een rechtszaak denken. In een dergelijke procedure verzoekt een partij bijvoorbeeld dat een andere partij wordt veroordeeld om iets te doen of te betalen. De andere partij voert vervolgens verweer waarbij hij ingaat op wat de eisende partij stelt.

Bodemprocedure

De meeste geschillen bij de RvA hebben de vorm van een gewone bodemprocedure. Afhankelijk van de vraag hoe snel partijen hun stukken indienen en op elkaars stukken reageren duurt zo’n procedure van het indienen van het eerste stuk tot het uitreiken van het vonnis gemiddeld circa zes tot twaalf maanden.
Vanzelfsprekend kunnen partijen zelf afspreken dat zij sneller willen procederen en dus geen gebruik maken van de maximale termijnen die gelden voor het indienen van stukken, waardoor er eerder een uitspraak zal zijn.
Naar meer informatie over de gewone bodemprocedure. Meer over termijnen vindt u in schematische weergave termijnen uit het rolreglement.

Spoedbodemprocedure

Soms is er geen tijd om de uitkomst van een gewone bodemprocedure af te wachten en is dringend een definitief oordeel nodig. De eiser kan dan verzoeken om spoedbehandeling van het geschil. Als dit wordt toegestaan, wordt het geschil behandeld met de spoed die past bij het conflict. Doorgaans ligt er dan binnen twaalf tot zestien weken na de start van de procedure een uitspraak.
Naar meer informatie over de spoedbodemprocedure.

Kort geding

zie hierboven

Hoger beroep (de appelprocedure)

De mogelijkheid van hoger beroep (appel) bij de RvA bestaat alleen tegen een procedure die eindigt met een vonnis. Of hoger beroep bij de RvA mogelijk is, is verder afhankelijk van een aantal voorwaarden.
Naar meer informatie over het hoger beroep.

Fast track bindend advies

zie hierboven

AdviesRaad /Raad van Deskundigen:

zie hierboven

C. procedures waarbij wordt vastgelegd wat de stand van zaken tijdens de bouw is of waarbij een deskundig advies wordt gegeven

(Spoed)plaatsopneming

Soms hebt u bewijs nodig van de toestand van een bouwwerk op een bepaald moment. Voorbeelden van situaties waarin bewijs een grote rol speelt:
•    U wilt kunnen aantonen dat het werk wel of niet opleveringsgereed is op een bepaalde datum, voordat de bouw verder gaat.
•    De aannemer weigert herstel uit te voeren en u wilt kunnen aantonen wat u door een derde aan herstel moet laten uitvoeren.
•    Door een gebrek dreigt grote schade te ontstaan zodat spoedig herstel noodzakelijk is. Maar als dat eenmaal is uitgevoerd, is niet meer te achterhalen wie deze situatie heeft veroorzaakt. U wilt dus zo goed mogelijk vastleggen hoe de situatie nu is.
Natuurlijk kunnen partijen samen de situatie ter plaatse (laten) vastleggen, bijvoorbeeld in een fotorapportage. Vaak wil één partij dat echter niet omdat hij daar geen belang bij heeft. Ook is het goed als degene die over een geschil zal oordelen, zelf de situatie ter plaatse heeft gezien.
Arbiters van de RvA kunnen de toestand van het werk vastleggen in een proces-verbaal van plaatsopneming. Omdat zij onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn, heeft dit proces-verbaal een grote bewijskracht.
Als er haast is bij de vastlegging van de situatie, bijvoorbeeld omdat er grote schade dreigt, kunt u verzoeken de plaatsopneming met spoed te behandelen.
De (spoed)plaatsopneming houdt geen oordeel in, maar uitsluitend een vastlegging van feiten.
Voor deze procedure is niet vereist dat tussen partijen een overeenkomst tot arbitrage is gesloten.
Naar meer informatie over de (spoed)plaatsopneming.

Deskundigenbericht

zie hierboven

D. Overige procedures


Complicaties in de procedure

Hierboven zijn de gewone bodemprocedure en de overige procedures in het kort en in hun eenvoudigste vorm beschreven.
Vaak zijn er nog andere zaken die aandacht vragen in een procedure. Daardoor wordt de procedure ingewikkelder. Om die reden worden die andere zaken hier ‘complicaties’ genoemd.
Naar meer informatie over complicaties in de procedure.

Herstel en aanvulling

Indien sprake is van kennelijke schrijf- en rekenfouten en andere kennelijke fouten in het vonnis die zich voor eenvoudig herstel lenen, kan om herstel verzocht worden. Dat moet binnen een bepaalde termijn na de datum van het vonnis. In geschillen waarop het arbitragerecht van toepassing is dat gold voor 1 januari 2015, geldt dit alleen voor kennelijke schrijf- en rekenfouten.
Het onbehandeld laten van een geschilpunt waarover het scheidsgerecht had moeten oordelen in het vonnis kan worden gerepareerd in een aanvullend vonnis. In geschillen waarop het arbitragerecht van toepassing is dat gold voor 1 januari 2015, kan dit alleen op deze wijze worden gerepareerd als er geen hoger beroep tegen het vonnis openstaat. Ook dit verzoek moet binnen een bepaalde termijn na het vonnis worden ingediend.
Naar meer informatie over herstel en aanvulling.

Een garantiewoning-geschil?

U heeft een geschil over een woning en u heeft een Woningborg-certificaat? Of uw woning valt onder een van de volgende garantieregelingen: Stiwoga, GIW of AIG? Dan vindt u de informatie die u nodig heeft op garantiewoningendeel