home > Onze regels & kosten > Welke regels en kosten hanteert de RvA?

Welke regels en kosten hanteert de RvA

U heeft een geschil over een woning en u heeft een Woningborg-certificaat?
Of uw woning valt onder een van de volgende garantieregelingen: Stiwoga, GIW of AIG?

Dan moet u niet op dit deel van de website van de RvA zijn maar hier: raad van arbitrage/garantiewoningen


Arbitrage of een andere procedure bij de RvA moet aan bepaalde regels voldoen. Welke regels dat zijn, hangt af van de gekozen procedure. Daarbij is overigens altijd maatwerk mogelijk. Elke procedure brengt zijn eigen kosten met zich mee.

Inhoud

> Regels
> Maatwerk
> Kosten
> Waarborgsom


Regels

Veel van de procedures bij de RvA, zoals de (spoed)bodemprocedure, het kort geding of het hoger beroep, worden behandeld volgens het Arbitragereglement van de RvA. Welke versie van het Arbitragereglement hangt veelal af van de datum waarop de overeenkomst met daarin het arbitraal beding is afgesloten.
In aanvulling op dat Arbitragereglement (artikel 10 lid 4) wordt in het Rolreglement van de RvA het verloop van alle daaronder vallende procedures en de eisen waaraan die op ieder moment moeten voldoen, in detail omschreven.
Andere procedures, zoals bij RvA-diensten als het Fast Track Bindend Advies, de AdviesRaad en het deskundigenbericht en mediation, voldoen elk aan hun eigen regels. U vindt ze bij de betreffende procedures.
U vindt onze regels op regels, arbitragereglementen en statuten en het rolreglement.

Maatwerk

Voor alle soorten procedures geldt dat maatwerk mogelijk is: in overleg met de RvA kunnen partijen samen afwijken van de regels van de RvA.
(Meer over de mogelijkheden van maatwerk op  de RvA maakt maatwerk mogelijk.)

Kosten

Procederen kost geld. Dat is zo bij de gewone rechter en bij de RvA is het niet anders. De RvA krijgt geen subsidie en moet zijn organisatie en werkzaamheden dus bekostigen uit de procedures. Voor geschillen over zaken onder de € 100.000 brengt de RvA steeds lage vaste tarieven of maximumtarieven in rekening.
Veel partijen hebben overigens een rechtsbijstandsverzekering die de kosten van de RvA en de overige kosten dekt.
Voor procedures die onder het arbitragereglement van de RvA vallen, worden de kosten bepaald door het waarborgsom en moderatieschema. Daarin staat aan de hand van het belang van de procedure welke kosten de RvA daarvoor in rekening brengt.
Het Fast Track Bindend Advies en de AdviesRaad hebben elk eigen regels voor de kosten die de RvA daarvoor in rekening brengt. Die kosten staan vermeld in de (korte toelichting) op de regeling.
De kosten van een deskundigenbericht worden door de RvA per geval bepaald omdat de aard van die procedures zeer uiteenloopt.

Waarborgsom

Als zekerheid voor de door de RvA te maken kosten, moet de eiser (of soms ook de verweerder als die een tegenvordering instelt) een waarborgsom voldoen voordat de procedure kan beginnen. De RvA verrekent aan het einde van de procedure de gemaakte kosten met de waarborgsom. Welke partij de waarborgsom heeft betaald, zegt overigens niets over de uiteindelijke kostenverdeling: die wordt bepaald in het vonnis. Naast de kosten van de RvA zijn er ook nog andere kosten.
U vindt hier meer over onder waarborgsom en kosten.