home > Onze procedures > Hoe werkt procederen bij de RvA

Hoe werkt procederen bij de RvA?

U wilt een bouwgeschil voorleggen voor arbitrage? Dat kan bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, mits beide partijen het daarover eens zijn. Meestal is dat al vastgelegd in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Of u heeft het later alsnog samen afgesproken.
Wilt u een geschil voorleggen of wilt u zich verdedigen in een geschil dat een andere partij heeft voorgelegd? Dan vindt u hieronder een korte toelichting. Heeft u die niet nodig of weet u al om welke procedure het gaat, dan vindt u die hiernaast terug onder ‘direct naar’.

Inhoud

> Met een advocaat of zelf procederen
> Onze regels
> Een procedure beginnen
> Wie beslist in uw geschil?
> Maatwerk
> Waarborgsom en kosten
> Verloop van de procedure
> Geen antwoord van wederpartij


Met een advocaat of zelf procederen

In procedures bij de RvA kunt u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een advocaat of een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering.
U kunt ook procederen zonder een dergelijke raadsman. Informatie over het zelf schrijven van processtukken kunt u hier als pdf downloaden.

Onze regels

Als u arbitrage bij de RvA bent overeengekomen, zijn de door de RvA opgestelde regels op de procedure van toepassing. Zie onze regels en kosten voor een toelichting . De belangrijkste regels vindt u terug in het arbitragereglement en het  rolreglement.

Een procedure beginnen

U kunt een procedure bij de RvA alleen schriftelijk aanhangig maken. Dat kan ook per mail, als u dat stuk daarna per post en voorzien van een echte handtekening toezendt.

Wie beslist in uw geschil?

In de meeste geschillen kunnen partijen, als ze dat willen, zelf kiezen wie van de arbiters van de RvA daarover mag oordelen, mits die keuze gezamenlijk wordt gedaan. Alleen in spoedprocedures kiest de voorzitter van de RvA de arbiters, tenzij partijen anders hebben afgesproken.
Onder onze arbiters leest u welke achtergrond de arbiters hebben.

Maatwerk

Partijen bij een geschil kunnen ook – mits ze dat gezamenlijk doen – afspraken maken waarbij ze afwijken van veel van die regels. Zo kunt u afspreken dat u sneller wilt procederen of dat u minder stukken in wilt dienen. U kunt ook uw ‘eigen’ arbiters kiezen, dat wil zeggen dat ze niet behoren tot de arbiters van de RvA.
Meer over maatwerk vindt u onder uw arbitrage op maat.

Waarborgsom en kosten

De procedure gaat na binnenkomst van het eerste stuk verder zodra de van de eiser verlangde waarborgsom door de RvA is ontvangen. Zie verder onder waarborgsom en kosten. Wordt de waarborgsom niet tijdig ontvangen, dan kan de voorzitter van de RvA ‘de instantie vervallen verklaren’. Het geschil is dan niet meer aanhangig.  

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure is afhankelijk van de procedure die u kiest. De belangrijkste kenmerken van de verschillende procedures vindt u onder procedures: een kort overzicht.

Geen antwoord van wederpartij

Als er helemaal geen verweer wordt gevoerd tegen een vordering, bepaalt de wet dat het scheidsgerecht oordeelt over zijn bevoegdheid en de vordering toewijst, tenzij deze volgens het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond is.