home > Onze procedures > Hoe werkt procederen bij de RvA

Hoe werkt procederen bij de RvA?

U heeft een geschil over een woning en u heeft een Woningborg-certificaat?
Of uw woning valt onder een van de volgende garantieregelingen: Stiwoga, GIW of AIG?

Dan moet u niet op dit deel van de website van de RvA zijn maar hier: raad van arbitrage/garantiewoningen


U wilt een bouwgeschil voorleggen voor arbitrage? Dat kan bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen, mits beide partijen het daarover eens zijn. Meestal is dat al vastgelegd in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Of u heeft het later alsnog samen afgesproken.
Wilt u een geschil voorleggen of wilt u zich verdedigen in een geschil dat een andere partij heeft voorgelegd? Dan vindt u hieronder een korte toelichting. Heeft u die niet nodig of weet u al om welke procedure het gaat, dan vindt u die hiernaast terug onder ‘direct naar’.

Inhoud

> Met een advocaat of zelf procederen
> Onze regels
> Een procedure beginnen
> Wie beslist in uw geschil?
> Maatwerk
> Waarborgsom en kosten
> Verloop van de procedure
> Geen antwoord van wederpartij


Met een advocaat of zelf procederen

In procedures bij de RvA kunt u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een advocaat of een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering.
U kunt ook procederen zonder een dergelijke raadsman. Informatie over het zelf schrijven van processtukken kunt u hier als pdf downloaden.

Onze regels

Als u arbitrage bij de RvA bent overeengekomen, zijn de door de RvA opgestelde regels op de procedure van toepassing. Zie onze regels en kosten voor een toelichting . De belangrijkste regels vindt u terug in het arbitragereglement en het  rolreglement.

Een procedure beginnen

U kunt een procedure bij de RvA alleen schriftelijk aanhangig maken. Dat kan ook per mail (info@raadvanarbitrage.nl), als u dat stuk daarna in enkelvoud per gewone post, voorzien van een echte handtekening én op de juiste wijze digitaal (zie hieronder artikel 12 Rolreglement) bij de RvA indient.

(artikel 12 Rolreglement) Digitaal indienen van stukken
De processtukken moeten digitaal worden ingediend. Daarnaast moet per gewone post naar de RvA worden gestuurd 1 schriftelijk exemplaar in geschillen die vanaf 15 maart 2023 aanhangig zijn gemaakt dan wel 4 of 6 schriftelijke exemplaren (afhankelijk van het aantal arbiters) in geschillen die voor 15 maart 2023 aanhangig zijn gemaakt

De digitale stukken mogen uitsluitend als PDF-bestand ingediend worden. Deze PDF-bestanden moeten doorzoekbaar (OCR) en niet beveiligd zijn. De memorie en producties (bijlagen) moeten tot één PDF-bestand zijn samengevoegd. 

De producties moeten daarbij voorzien zijn van bookmarks. Dit zijn digitale bladwijzers waardoor de producties makkelijk te vinden zijn. Als u individuele pdf-bestanden samenvoegt met een pdf-bewerkingsprogramma worden deze automatisch van bookmarks voorzien.
U kunt hiervoor een (betaald) PDF bewerkingsprogramma gebruiken zoals bijvoorbeeld Foxit PDF Editor 11 of Adobe Acrobat Pro DC.

Ook met het gratis programma PDFSAM Basic, kunt u individuele pdf-documenten samenvoegen. Als u in dit programma bij  “samenvoeginstellingen” onder “bladwijzerbehandeling” dan kiest voor “maak een ingang voor elk samengevoegd document”, wordt elk document  automatisch van een bladwijzer voorzien.Elke bladwijzer krijgt dan de naam van het betreffende document, bijvoorbeeld memorie van eis, productie 1, productie 2 etcetera. Het is bij dit programma dus belangrijk om alle de samen te voegen documenten direct van de juiste naam te voorzien. Dit kan bij dit programma niet achteraf.

Een afbeelding van een in Adobe geopende PDF-memorie van eis met 3 producties, voorzien van bookmarks treft u hier aan:

U kunt hier dit voorbeeld pdf-document downloaden en dit daarna openen in uw pdf-programma. Als u in dit document aan de linkerzijde klikt en dan op “productie 1” klikt, gaat u automatisch naar deze productie.

Digitaal indienen kan eenvoudig door het stuk te mailen naar info@raadvanarbitrage.nl Als het bestand groter is dan 50 MB kunt nu het verzenden via bijvoorbeeld https://wetransfer.com/

Voor meer informatie zie veelgestelde vragen/beide partijen/digitaal dossier

Wie beslist in uw geschil?

In de meeste geschillen kunnen partijen, als ze dat willen, zelf kiezen wie van de arbiters van de RvA daarover mag oordelen, mits die keuze gezamenlijk wordt gedaan. Alleen in spoedprocedures kiest de voorzitter van de RvA de arbiters, tenzij partijen anders hebben afgesproken.
Onder onze arbiters leest u welke achtergrond de arbiters hebben.

Maatwerk

Partijen bij een geschil kunnen ook – mits ze dat gezamenlijk doen – afspraken maken waarbij ze afwijken van veel van die regels. Zo kunt u afspreken dat u sneller wilt procederen of dat u minder stukken in wilt dienen. U kunt ook uw ‘eigen’ arbiters kiezen, dat wil zeggen dat ze niet behoren tot de arbiters van de RvA.
Meer over maatwerk vindt u onder uw arbitrage op maat.

Waarborgsom en kosten

De procedure gaat na binnenkomst van het eerste stuk verder zodra de van de eiser verlangde waarborgsom door de RvA is ontvangen. Zie verder onder waarborgsom en kosten. Wordt de waarborgsom niet tijdig ontvangen, dan kan de voorzitter van de RvA ‘de instantie vervallen verklaren’. Het geschil is dan niet meer aanhangig.  

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure is afhankelijk van de procedure die u kiest. De belangrijkste kenmerken van de verschillende procedures vindt u onder procedures: een kort overzicht.

Geen antwoord van wederpartij

Als er helemaal geen verweer wordt gevoerd tegen een vordering, bepaalt de wet dat het scheidsgerecht oordeelt over zijn bevoegdheid en de vordering toewijst, tenzij deze volgens het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond is.