home > RvA > Geschiedenis en toekomst

Geschiedenis en toekomst

Geschiedenis in het kort

Begin twintigste eeuw zagen de partijen in de bouwwereld dat burgerlijke rechters die over een bouwgeschil moest oordelen vaak advies van bouwkundigen nodig hadden om een goede beslissing te kunnen nemen. Dat kostte veel tijd en geld. Om daarop te besparen, sprak een aantal verenigingen van bouwpartijen af de mogelijkheid tot arbitrage door deskundigen uit hun midden in het leven te roepen.
Op 11 april 1907 werden door de Nederlandsche Aannemersbond, de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (in 1919 overgegaan in de Bond van Nederlandse Architecten) en de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs 24 uit hun midden gekozen leden geïnstalleerd in de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
In 1908 werden de eerste drie arbitrages gevoerd. De scheidsgerechten, die werden benoemd uit het midden van de leden van de Raad, werden bijgestaan door de secretaris-penningmeester.
De overheid stelde aan arbitrage bij de Raad de voorwaarde dat de minister goedkeuring zou verlenen aan de beoogde voorzitter van de Raad en dat een partij in een geschil voor de Raad kon verzoeken om de benoeming van een jurist. Nadat aan die voorwaarden gehoor werd gegeven, nam de overheid een arbitraal beding verwijzend naar de Raad en zijn statuten op in haar A.V. d.d. 15 december 1936.
In 1972 werden de secretariaatswerkzaamheden opgedragen aan de speciaal daartoe opgerichte stichting: Stichting Bureau Arbitrage Bouwnijverheid.
Vanaf de statutenwijziging d.d. 30 april 1974 was er een bestuur van acht leden: twee benoemd door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs K.I.V.I., twee benoemd door de Bond van Nederlandse Architecten B.N.A. en vier door het Algemeen Verbond Bouwbedrijf A.V.B.B.
In 1981 was het aantal geschillen per jaar gegroeid tot 550 en waren in totaal rond 11.000 geschillen aanhangig gemaakt.
Bij de statutenwijziging d.d. 1 juni 1987 werd de mogelijkheid van hoger beroep ingevoerd.

Meer weten over de geschiedenis van de RvA? Dan verwijzen we u graag naar ‘Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007’, een uitgave van het Instituut voor Bouwrecht in 2007 onder redactie van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis (ISBN 978-90-78066-07-1, NUR 820).

Toekomst van de RvA

De RvA heeft zich dankzij zijn expertise een toonaangevende positie verworven in de beslechting van bouwgeschillen in Nederland en wil deze positie graag verder uitbouwen. De arbiters en medewerkers van de RvA streven daarom steeds naar verbeteringen van de dienstverlening door de RvA.
Wie praktische suggesties heeft om de kwaliteit van de dienstverlening door de RvA te verbeteren, wordt van harte uitgenodigd deze kenbaar te maken, bijvoorbeeld via een mail aan info@raadvanarbitrage.nl. Ook kunt u contact opnemen met de directie via het algemene telefoonnummer 030 - 2 343 222.