home > RvA > De unieke kracht van arbitrage

De unieke kracht van arbitrage

De unieke kracht van arbitrage

Arbitrage biedt unieke mogelijkheden voor vroegtijdige creatieve en innovatieve conflictoplossing, met een zo groot mogelijk draagvlak. Die unieke kracht van arbitrage kan beter worden benut, vindt RvA-bestuursvoorzitter Reina Weening.

Inhoud

> toegevoegde waarde
> draagvlak
> maatwerk en regie
> flexibiliteit
> preventie
> mediation
> geschilbeslechtingsmodel


Een succesvolle afloop van bouwprojecten is gebaat bij het effectief aanpakken en oplossen van (potentiële) conflicten. Daarbij is behoefte aan maatwerk, aan flexibiliteit en aan bijtijds bijsturen om onnodige escalatie te voorkomen. Arbitrage biedt unieke mogelijkheden voor vroegtijdige creatieve en innovatieve conflictoplossing, met een zo groot mogelijk draagvlak. Die unieke kracht van arbitrage kan beter worden benut, stelt RvA-bestuursvoorzitter Reina Weening in een interview voor het Jaarbericht 2020 van de RvA.

Toegevoegde waarde

“Het fundament van arbitrage door de RvA is de deskundige kennis van onze arbiters. Niet alleen bouwrechtelijk of bouwtechnisch, maar ook voor wat betreft de bouw en het bouwproces als geheel. Die achtergrond- en proceskennis, van de kant van opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs, is van grote toegevoegde waarde. Daarin ligt een van de unieke voordelen van arbitrage,” zo stelt de in 2020 aangetreden RvA-bestuursvoorzitter Reina Weening.

Draagvlak

“Als het gaat om meer en betere samenwerking en een effectieve omgang met conflicten heeft arbitrage door de RvA partijen veel te bieden. Arbitrage is bij uitstek geschikt om conflicten met zo min mogelijk nevenschade en een zo groot mogelijk draagvlak op te lossen. Of partijen kunnen leven met een beslissing wordt mede bepaald door de mate waarin ze zich gerechtvaardigd behandeld voelen. De inzet van arbiters waarvan de deskundigheid toegesneden is op het soort zaak brengt ook met zich mee dat partijen op de zitting een inhoudelijk debat kunnen voeren met professionals die dezelfde taal spreken.
Verder kunnen partijen bij de RvA zelf bepalen hoe ze de procedure inrichten, bijvoorbeeld in de te hanteren termijnen en ook in de keuze van arbiters. Partijen zijn, kortom, meer baas over hun eigen proces. Ook dat draagt bij aan de acceptatie van de uiteindelijke beslissing. De verdere samenwerking tussen partijen wordt daarmee zo min mogelijk belast.”

Maatwerk en regie

“Arbitrage maakt dus maatwerk mogelijk en daarop zou ik meer willen inspelen, bijvoorbeeld in een regiezitting, na het indienen van de eerste stukken, waarin je de aanpak van de procedure bespreekt en vastlegt. Je kunt zo het hele proces als het ware samen met partijen gaan inrichten. We willen partijen daar meer op wijzen en ik denk dat we ze ook beter kunnen bedienen als wij daar – altijd in overleg natuurlijk – vanuit de RvA meer regie in nemen.”

Flexibiliteit

“Iets anders dat wij te bieden hebben is flexibiliteit. We hebben geen capaciteitsprobleem en dat maakt dat je heel snel kunt inspelen op vragen. We hebben onze interne maar ook onze flexibel inzetbare bouwrechtjuristen, we beschikken over de arbiters … Dat je steeds snel en flexibel kunt leveren, zonder tegen achterstanden aan te hikken, vind ik wel echt een toegevoegde waarde.”

Preventie

“Buiten de traditionele geschilbeslechting als eindoplossing van een conflict willen partijen ook vooral werken aan preventie en bijtijds aanpakken van geschillen. Er is duidelijk een behoefte aan methoden voor eerdere geschiloplossing, of misschien moet ik zeggen probleemoplossing. Het idee is dat je eventuele problemen nog tijdens een lopend project via een soort escalatiesysteem eerst bij partijen zelf neerlegt en vervolgens, als ze er niet uitkomen, deskundigen benoemt. Zo kun je veel eerder bijsturen. Daar zie ik duidelijk een rol voor de RvA weggelegd. We bieden nu de mogelijkheid van een AdviesRaad, ofwel raad van deskundigen, en ook het Fast Track Bindend Advies. Wij zouden op dat gebied meer aan de weg kunnen timmeren.”

Mediation

“Daarnaast zou je ook aan een mediation-tak kunnen denken. In de rechtspraak is dat ten slotte ook een nuttig onderdeel van geschilbeslechting. Een aantal van onze arbiters is gecertificeerd mediator dus ook die kennis hebben we in huis. De rollen van mediator en arbiter moeten daarbij overigens wel gescheiden blijven. Een arbiter kan niet optreden in een geschil waarbij hij eerst als mediator is opgetreden. Maar ik zie hier zeker mogelijkheden die de RvA kan verkennen.”

Geschilbeslechtingsmodel

“Verder kunnen we wellicht een standaard geschilbeslechtingsmodel produceren. Daarin zouden we onder andere mediation kunnen vervlechten, net als de AdviesRaad, het Fast Track Bindend Advies en uiteindelijk als je er echt niet uitkomt gewoon geschilbeslechting. Wij kunnen een concept maken en dat ter bespreking voorleggen aan advocaten. Als het rond is kunnen zij het heel makkelijk als verwijzing in hun contracten opnemen.”

Meer lezen? Naar het interview met Reina Weening in het Jaarbericht 2020.