Verklarende woordenlijst

Verjaring(stermijn)


Voor vorderingen zijn in de wet verjaringstermijnen opgenomen. Partijen bij een bouwovereenkomst kunnen ook andere termijnen afspreken.

Als gedurende de verjaringstermijn geen actie is ondernomen richting de wederpartij, is de vordering van de eiser verjaart. Hij kan de nakoming daarvan dan niet meer afdwingen, maar kan de vordering wel onder bepaalde voorwaarden gebruiken als verweer tegen een wederpartij die een vordering tegen hem instelt. 

De verjaring van een vordering kan, anders dan verval van recht, worden gestuit. Dit betekent dat de termijn opnieuw gaat lopen. 

Stuiting kan geschieden door een daad van rechtsvervolging (het instellen van een eis) bij de daartoe bevoegde rechtsprekende instantie (art. 3:316 BW), schriftelijke aanmaning (art. 3:317 BW) of erkenning (art. 3:318 BW).