Verklarende woordenlijst

Verwijzing naar de gewone arbitrageregeling


Het is de bedoeling dat in een geschil waarin toestemming is verleend tot spoedbehandeling, kort na de mondelinge behandeling vonnis wordt gewezen. Het kan voorkomen dat dit nog niet kan, of niet op alle geschilpunten, bijvoorbeeld omdat nog nadere gegevens nodig zijn voor het nemen van een beslissing.

Het scheidsgerecht kan bepalen dat in het spoedgeschil voort moet worden geprocedeerd.

Het scheidsgerecht kan ook bepalen dat partijen verder moeten procederen volgens de gewone bodemprocedure.

Dit laatste heet dat arbiters partijen verwijzen naar de gewone arbitrageregeling. Hiervoor wordt in het algemeen gekozen, indien het punt dat nog niet beslist kan worden niet erg spoedeisend wordt geacht.