Verklarende woordenlijst

Parkeerrol


Parkeerrol

Partijen kunnen gezamenlijk verzoeken het geschil op de parkeerrol te plaatsen.

Aan zodanig gezamenlijk verzoek van partijen geeft het scheidsgerecht (of bij diens afwezigheid: de voorzitter van de RvA) gehoor, tenzij het scheidsgerecht/de voorzitter gerede twijfel heeft of de verwijzing naar de parkeerrol wel voordelig is voor partijen. In geval van twijfel zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld tot een nadere motivering van hun verzoek.

Als een geschil op de parkeerrol is geplaatst, zullen partijen niet meer dan één maal per jaar worden verzocht te berichten omtrent de stand van zaken. Bij gebreke van enig bericht worden partijen geacht te hebben verzocht de parkeerrolregeling voort te laten duren. Indien de Raad na drie jaar na plaatsing van het geschil op de parkeerrol ondanks herhaald verzoek geen bericht ontvangt van partijen inhoudende het verzoek om voortzetting dan wel intrekking van het geschil, zal de Voorzitter de instantie vervallen kunnen verklaren. Tegen deze beslissing staat geen beroep open. 

Op verlangen van één van de partijen zal de gewone rolregeling weer herleven en wordt het geschil voortgezet in de stand waarin het zich bevond op het moment dat het naar de parkeerrol werd verwezen, inclusief eventuele peremptoirstelling.