Verklarende woordenlijst

Mondelinge behandeling (MB)


Na de schriftelijke rondes volgt een MB van het geschil. De RvA vraagt per brief aan partijen hun verhinderdata op te geven, waarna een datum wordt vastgesteld. Denk eraan dat aan het verschuiven of annuleren van een eenmaal geplande MB kosten verbonden kunnen zijn.  

aanvang
De MB begint meestal om 10.45 u. (buiten Utrecht) of 10.00 u. (in Utrecht). De arbiter(s) en de secretaris zijn al eerder aanwezig, om de zaak kort voor te bespreken. Partijen moeten ook ruim van te voren aanwezig zijn, zodat de zitting op tijd kan beginnen.

De secretaris komt partijen halen rond de bovengenoemde begintijdstippen. Geen van beide partijen mag naar binnen zonder dat er ten minste één persoon van de andere partij aanwezig is. Als de ene partij de zaal verlaat, zal dus ook de andere partij de zaal moeten verlaten. 

in de zittingzaal
Op de mondelinge behandeling zijn in ieder geval de arbiter(s) en de secretaris aanwezig. Verder zijn meestal aanwezig: partijen, hun eventuele raadslieden en deskundigen en eventuele getuigen/informanten.

Als iedereen in de zittingzaal is, zal de voorzitter van het scheidsgerecht laten weten wie er achter de voorzitterstafel zitten (de arbiters en de secretaris). Vervolgens geeft hij de secretaris de gelegenheid om de namen van alle aanwezigen op te nemen, met de hoedanigheid waarin zij aanwezig zijn op de zitting (partij, echtgenote, deskundige, getuige). Deze gegevens worden opgenomen in het eventuele vonnis.

Daarna opent de voorzitter de zitting. Partijen krijgen nu de gelegenheid hun standpunt nader toe te lichten (meestal ieder in twee rondes, net als in de schriftelijke fase van het geding).

Sommige problemen raken mensen diep. Dat geldt zeker voor particulieren die thuis 24 uur per dag geconfronteerd worden met een twistpunt. Iedereen begrijpt dat iemand in zo’n geval emotioneel kan worden. Maar daar is de zaak niet mee gediend. Emoties zullen in de beslissing van het geschil geen rol spelen. Om partijen te helpen zakelijk te blijven, is het regel dat zij niet direct met elkaar communiceren, maar altijd via de voorzitter.

Als partijen en de eventueel door hen meegebrachte deskundigen/getuigen hun verhaal hebben gedaan, zullen de arbiter(s) en de secretaris waarschijnlijk vragen hebben. Vervolgens gaat het hele gezelschap meestal ter plaatse van het werk kijken. 

de bezichtiging
De regel is, dat de MB in de buurt van het werk worden gehouden, zodat alle aanwezigen tijdens een bezichtiging zelf kunnen zien waarover het geschil gaat. Het beleid van de RvA is, om alleen van die regel af te wijken als een bezichtiging van het werk niet kan bijdragen aan de oordeelsvorming. Als de MB ver van het werk wordt gepland, kunt u altijd (binnen de termijn die is genoemd in de brief waarbij de datum van de MB werd medegedeeld) schriftelijk om een bezichtiging verzoeken.

Tijdens de bezichtiging dient iedereen bij elkaar te blijven. De eisende partij wijst aan wat zij wil laten zien en vertelt waarom. De verwerende partij krijgt de gelegenheid daarop te antwoorden en mag ook zelf zaken aanwijzen. Arbiters kunnen ter plaatse vragen stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de partij die iets wil aantonen, om te zorgen dat hij dit tijdens de bezichtiging ook kan. Arbiters zullen bijvoorbeeld zelf geen meetapparatuur bij zich hebben. Ook moet het werk goed en veilig toegankelijk zijn. Dit kan betekenen dat u moet zorgen voor steigers, helmen, overalls, een wegafzetting e.d.

Vaak vraagt de voorzitter (aan het slot van de bijeenkomst) aan partijen of zij de zaak misschien nog onderling willen regelen door middel van een schikking. Hij kan dan een voorlopig oordeel geven over één of meer onderdelen van de vordering, om hen daarbij te helpen.

Voor meer informatie over de mondelinge behandeling zie het hoofdstuk “De Mondelinge Behandeling (MB) en bezichtiging” in het menu “Bodemprocedures”.