ing. J. (Jochem) Knol

Voorgedragen door:BSNC

Arbiter sinds 2015

Opleiding

•    Rijks Middelbare Tuinbouwschool te Utrecht
•    Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting (RHSTL) te Boskoop, inclusief voorbereidend jaar richting (cultuur)techniek en Geotechniek
•    Leergangen competenties in ontwikkeling en projectmanagement
•    Diverse aanvullende cursussen op het gebied van bodem, bodemsanering, water en geotechniek

Loopbaan

•    1984-heden: werkzaam bij het advies- en ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij). Tot 191 werkzaam als bodemkundig adviseur. Van 1991 tot 2008 teamleider van het team bodemkunde, cultuurtechniek en sport in de regio Noord. Vanaf 2008 projectmanager van grote integrale projecten op het gebied van zandwinning, delfstoffenwinning, bodemdaling, sport,  bouwrijp maken van bestemmingsplannen en de aanleg van kabel- en lijnverbindingen.
•    1983-1984: Landschapsarchitectenbureau J. Boon (Houten), projectleider
•    1982-1983: Landinrichtingsdienst Bodegraven, projectmedewerker
•    1983: proectmedewerker bij de afdeling Landbouw van de provincie Zuid Holland

Huidige nevenfuncties

•    Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, lid commissie Onderzoek
•    Bestuurslid van de Vereniging “Tropische Kas” te Beetsterzwaag
•    Lid Provinciale Staten van de provincie Fryslân
•    Bestuurslid van een lokale afdeling van een politieke partij in Fryslân

J. (Jochem) Knol