Nieuw bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: de aan een project verbonden Advies Raad (ook wel Raad van Deskundigen genoemd).

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft sinds  2013 een nieuwe tak van dienstverlening: de Advies Raad. Deze AdviesRaad kan worden ingesteld op omvangrijke en gecompliceerde projecten. Omdat de samenwerkings- en contractvormen tussen (professionele) bouwpartijen steeds meer op continuïteit gericht zijn, is het faciliteren van een AdviesRaad een logische stap in de ontwikkeling van de RvA als bouwgeschillen-beslechter.

Doel van de AdviesRaad (AR)

Een AR draagt bij aan een voortvarend bouwproces en het slagen van het project door te trachten eventuele geschillen tussen opdrachtgeefster en aanneemster te voorkomen, c.q. hierin te bemiddelen dan wel zorg te dragen voor een efficiënte interne beslechting hiervan. Het opereren van de AR kan daarbij door partijen zelf worden toegesneden op hun wensen en op de toegepaste contractvorm.

Benoeming van de AR

Een AR wordt reeds bij het begin van het project door partijen gezamenlijk benoemd en bestaat in beginsel uit drie leden. Eén lid wordt namens de aannemer aangewezen en één lid wordt namens de opdrachtgever aangewezen. De door aanneemster en opdrachtgeefster ieder voor zich aangewezen leden kunnen deel uit maken van de eigen interne organisatie maar dat hoeft niet het geval te zijn. Zij kunnen ook extern aangetrokken worden, bijvoorbeeld van de RvA. Het verdient aanbeveling dat de door partijen aangewezen leden in het bezit zijn van ruime ervaring in de bouw, affiniteit hebben met het soort project en type opdracht, objectief zijn, abstractievermogen hebben en bij voorkeur een functie op directie- of managementniveau bekle(e)d(d)en. Het derde lid betreft een door de partijleden gezamenlijk aan te wijzen voorzitter, zijnde een lid van de RvA. Het lid van de RvA fungeert als onafhankelijke voorzitter.

Werkwijze van de AR

De AR laat zich lopende het project regelmatig informeren over de voortgang van het project, meestal ter plaatse. Een andere mogelijkheid is dat de AR van meet af aan de bouwvergaderingen bijwoont. Hierdoor ontstaat er vertrouwen van partijen in de AR en zal de drempel om deze te benaderen, verlaagd worden.

Een AR is verplicht tot strikte geheimhouding. De AR is een klankbord voor partijen en kan op eigen initiatief adviseren, bemiddelen en zo  nodig (snel) een geschil behandelen. Komen partijen er onderling niet uit, dan is de AR bevoegd te beslissen. Dat doet hij dan als (voorwaardelijk) bindend-adviseur. Indien partijen het niet eens zijn met het (voorwaardelijk) bindend advies, dan kunnen partijen een Spoedgeschil aanhangig maken bij de RvA. Omdat de AR vroegtijdig “meeloopt” met het project is deze goed op de hoogte van wat er speelt. Hij  kan daarom snel “sluimerende” problemen  signaleren en die op een van de regelmatige bijeenkomsten met partijen bespreken. Met zo nodig reflectie, bemiddeling of het geven van een ((voorwaardelijk)bindend) advies kan dan worden voorkomen dat een dergelijk geschil leidt tot een patstelling of  juridische “loopgraven oorlog”. De AR zal er daarbij op toezien dat partijen over en weer bevorderen dat zij zoveel mogelijk schadebeperkend opereren.

De RvA en de AR

De RvA kan als geen andere instantie uit zijn arbiterbestand de voor een AR vereiste deskundige voorzitter leveren, op vrijwel elk aan de bouw gerelateerd terrein, maar ook op juridisch gebied. Desgewenst kan de RvA ook de andere leden van de AR leveren. Als de AR dat wenst kan ook voorzien worden in (juridische) bijstand door een jurist-secretaris van de RvA. Deze kan een verslag maken van de bijeenkomsten van de AR, alsmede het eventuele advies concipiëren. Daarnaast kan de secretaris de AR veel praktische en organisatorische zaken uit handen nemen, zodat de AR zich volledig kan wijden aan zijn hoofdtaken.

Hoe wordt een AR ingesteld?

Partijen dienen  een regeling met betrekking tot de AR samen overeen te komen.

De RvA biedt partijen hiervoor een standaardregeling geschilbeslechting (Geschillenregeling d.d.1 september 2013 (versie 2, dec. 2015) aan (zie  bijlage) die kan worden opgenomen in de overeenkomst. Daarin  wordt zowel de benoeming van- als de begeleiding door een AR geregeld. Partijen zijn vanzelfsprekend niet verplicht om  deze standaardregeling te gebruiken en kunnen ook zelf een regeling vaststellen. Dat maakt maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld  inzake  de wijze waarop de leden van de AR worden benoemd of hoe de AR geïnformeerd wordt over de voortgang van het project en over eventuele problemen. Ook  over de vraag hoe niet onderling oplosbare geschillen beslecht worden, kunnen partijen specifieke afspraken maken. 

De kosten

Het honorarium van de voorzitter van de AR (inclusief de administratieve bijstand van het secretariaat van de RvA) bedraagt € 185,00 excl. Btw per uur, exclusief reis- en onkostenvergoeding. Dit tarief geldt ook voor andere leden van de AR, indien afkomstig van de RvA. Voor een secretaris-jurist van de RvA wordt het dan geldende uurtarief berekend exclusief reis- en onkostenvergoeding. De eventuele kosten van een vergaderaccomodatie worden tegen het dan geldende vaste bedrag voor vergaderaccommodaties met drie arbiters in rekening gebracht. Zie voor de geldende tarieven de pagina Waarborgsom en kosten onder "uren secretaris" en "zaalhuur".

Meer informatie: telefoon 030- 2330145 (mr. J.S. van Luik)

Zie hieronder voor de Geschillenregeling d.d. 1 september 2013 met Reglement AdviesRaad (versie 2, 2015).

Met deze informatie en tarieven van december 2015 vervalt de eerder op deze website vermelde informatie en tarieven inzake dit onderwerp.

Geschillenregeling AR RvD versie 2 2015 WEB