Met procesvertegenwoordiging (raadsman) of zelf procederen

In procedures bij de RvA kunt u zich laten vertegenwoordigen door wie u maar wilt. Als uw vertegenwoordiger (raadsman) geen advocaat of een professionele rechtshulpverlener (rechtsbijstandverzekeraar en dergelijke) is, moet die vertegenwoordiger een procesvolmacht indienen.

U kunt ook procederen zonder raadsman. Daarom is geprobeerd om arbitrage bij de RvA zo laagdrempelig mogelijk te houden. U zult dan zelf de argumenten moeten aanvoeren om uw gelijk aan te tonen. Daarbij gaat het niet zozeer om het gebruik van de juiste termen: wel moet duidelijk zijn wat u bedoelt.

Toepasselijke regels

Meestal hebben partijen afspraken gemaakt die specifiek op hun bouwovereenkomst van toepassing zijn en die afwijken van de algemene regels uit het Burgerlijk Wetboek (BW) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Die voor uw geschil specifieke regels vindt u in uw contractstukken. Meestal bestaan de contractstukken uit: een (koop-/) aannemingsovereenkomst met de daarbij behorende bijlagen, zoals bestek, begroting, tekeningen en algemene voorwaarden.

Als u arbitrage bij de RvA bent overeengekomen, zijn de door de RvA opgestelde regels op uw geschil van toepassing. In het menu "Wet- en regelgeving" links op deze pagina vindt u die regels. De belangrijkste staan in het Arbitragereglement en het Rolreglement. Lees beide stukken tenminste eenmaal helemaal door als u in een procedure betrokken bent.

Een procedure beginnen (aanhangig maken)

U kunt een procedure bij de RvA alleen schriftelijk aanhangig maken. Een e-mail die daarna per post voorzien van een echte handtekening wordt toegezonden wordt geaccepteerd. De per mail toegezonden memories voorzien van een echte handtekening moeten daarom ook altijd meteen ook per gewone post (en voorzien van de eventuele producties) naar de Raad worden gezonden.

In het verzoekschrift/de memorie van eis moet u de adresgegevens van de wederpartij inclusief het e-mailadres vermelden.

Een procedure is aanhangig vanaf de datum van binnenkomst van het inleidend schriftelijk stuk bij de RvA. Wat voor soort stuk dit moet zijn, is afhankelijk van de soort procedure.

De procedures, die gewoonlijk eindigen met een vonnis, worden ingeleid met een verzoekschrift of Memorie van Eis (MvE).

Aantal exemplaren waarin de MvE met eventuele producties (bijlagen) moet worden ingediend:

  • in viervoud, in zaken die door één arbiter moeten worden beslecht (financieel belang ≤ € 100.000,00);
  • in zesvoud, in zaken die door drie arbiters moeten worden beslecht (financieel belang > € 100.000,00);

Als er meer dan één verweerder is, telt u daarbij twee exemplaren op voor iedere extra verweerder. Voor (extra) verweerders die samen gebruik maken van één raadsman/gemachtigde hoeven echter slechts twee extra exemplaren te worden overgelegd.

Een hoger beroep wordt ingeleid met een Memorie van Grieven (MvG).

Een plaatsopneming wordt ingeleid met een verzoek tot plaatsopneming. 

De procedure tot herstel kan op verschillende manieren worden ingeleid.

De termen die in deze alinea worden gebruikt, worden uitgelegd in het menu “Welke procedure?” en de daaronder geplaatste submenu’s met specifieke informatie over de procedure van uw keus.

Wie beslist in uw geschil?

In de meeste geschillen die bij de RvA worden aangebracht, kunnen partijen zelf kiezen wie daarover mag oordelen, mits die keuze gezamenlijk wordt gedaan (artikel 3 lid 2 Arbitragereglement RvA). In spoedprocedures kiest de voorzitter de arbiters (artikel 14 lid 3 Arbitragereglement RvA).

De arbiters worden gekozen uit het College van Arbiters van de RvA. In de Ledenlijst leest u welke achtergrond de arbiters hebben. Die lijst is direct te benaderen via de knop bovenaan deze pagina. 

Waarborgsom en kosten

De procedure gaat na binnenkomst van het inleidend stuk pas verder als de van de eiser verlangde waarborgsom door de RvA is ontvangen. Wordt deze niet ontvangen, dan kan de voorzitter bij akte de instantie vervallen verklaren (het geschil is dan niet meer aanhangig). Zie verder het menu “Over de kosten” voor informatie over de waarborgsom en de kosten.

Verloop van de procedure

Het verloop van de procedure is afhankelijk van de procedure die u kiest. Om u te helpen, zijn de belangrijkste kenmerken van de verschillende procedures uiteengezet in het menu “Welke procedure?”. Lees dit menu voordat u de gedetailleerde informatie over het verloop van de procedure van uw keus leest!

Inhoud van processtukken

Het menu “Schrijven van processtukken” is verplichte kost als u voor het eerst procedeert. Het gaat over de inhoud van processtukken en de manier waarop u uw standpunt het beste kunt presenteren.

Geen antwoord van wederpartij

Als er helemaal geen verweer wordt gevoerd tegen een vordering, oordeelt het scheidsgerecht over zijn bevoegdheid en wijst het de vordering toe, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond is (art. 1040 lid 3 Rv-oud, resp. 1043a lid 3 Rv-nieuw indien het geschil na 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt).