home > Woningborg > Waarom arbitrage

Waarom arbitrage?

Arbitrage in een geschil over uw woning door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is mogelijk op basis van het Woningborg Geschillenreglement. Achtergrondinformatie daarover en een verdere toelichting vindt u hieronder.

Inhoud

> Een geschil
> Keuze RvA/gewone rechter
> Arbitrage


Een geschil

Het Woningborg Geschillenreglement 2024 is per 1 januari 2024 in werking getreden en van toepassing verklaard in overeenkomsten waarbij de in de overeenkomst genoemde verkrijger in het bezit is van het Woningborg-certificaat. Het Woningborg Geschillenreglement 2024 is van toepassing op alle geschillen die vanaf 1 januari 2024 aanhangig worden gemaakt. Voor geschillen die voor 1 januari 2024 aanhangig zijn gemaakt, geldt het Woningborg Geschillenreglement 2015.
Tussen de verkrijger en de ondernemer kan op grond van de tussen hen gesloten overeenkomst dan wel de op de overeenkomst van toepassing zijnde Woningborg Garantie- en waarborgregeling (hierna 'Garantieregeling') onverhoopt een geschil ontstaan dat niet op minnelijke wijze tussen partijen kan worden opgelost.
Ook kan het gebeuren dat er tussen de verkrijger en Woningborg een geschil ontstaat over de uitvoering van de in de Garantieregeling opgenomen waarborgen.

Keuze RvA/gewone rechter

De geschillenregeling houdt het volgende in: de verkrijger heeft steeds de keuze om zijn geschil met de ondernemer c.q. Woningborg voor te leggen aan de RvA of de gewone rechter; de ondernemer c.q. Woningborg is gebonden aan de door de verkrijger gemaakte keuze.
Als de ondernemer c.q. Woningborg de partij is die een procedure wil beginnen, dan moet eerst per aangetekende brief met bericht handtekening retour aan de verkrijger worden gevraagd door wie hij het geschil wil laten beslechten: door de RvA of door de gewone rechter. De verkrijger moet daarbij één maand worden gegeven om zijn reactie schriftelijk aan de ondernemer c.q. Woningborg kenbaar te maken. Maakt de verkrijger tijdig zijn keuze kenbaar, dan is de ondernemer c.q. Woningborg hieraan gebonden. Maakt de verkrijger geen (tijdige) keuze, dan ligt de keuze bij de ondernemer c.q. Woningborg. In geval van een voorlopige voorziening in kort geding kan direct naar de gewone rechter worden gegaan.

Arbitrage

Arbitrage is een in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geregelde wijze van geschillenbeslechting. Een uitspraak wordt in dit geval niet gedaan door een overheidsrechter, maar door een deskundige arbiter. De arbiter heeft in beginsel dezelfde bevoegdheden als een overheidsrechter.
Arbitrage bij de RvA kent een aantal voordelen ten opzichte van een procedure bij de gewone rechter. Om te beginnen zijn arbiters van de RvA deskundig op het gebied van de bouw. De gewone rechter is dat niet. Dit betekent dat een gewone rechter meestal externe deskundigen in moet schakelen, wat tijd- en kostenverhogend werkt.
Verder is bij een procedure bij de gewone rechter in de meeste situaties een advocaat nodig. Bij de RvA is een advocaat niet verplicht. Uiteraard kan een partij bij een procedure bij de RvA gebruik maken van een advocaat, maar dan zullen de kosten daarvan geheel voor eigen rekening komen.
Daarnaast is de doorlooptijd van een arbitrageprocedure in het algemeen korter dan een procedure bij de gewone rechter.
Een ander belangrijk voordeel van een procedure bij de RvA is dat een vonnis van de RvA wél als basis kan dienen van een beroep op de herstelwaarborg als omschreven in de Garantieregeling en een vonnis van de gewone rechter niet.

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.