home > AIG > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Kunt u mij adviseren hoe ik een procedure moet voeren?

De RvA is onafhankelijk en onpartijdig. Dit geldt ook voor de arbiters en secretarissen van de RvA en het ondersteunende personeel. Daarom kunnen wij geen van de (mogelijke) partijen in een geschil inhoudelijk advies geven over hun geschil.
Voor juridisch inhoudelijk advies kunt u terecht bij uw verzekeraar, als u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Als u lid bent van een consumentenvereniging (Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond) kunt u daar misschien terecht. Ook kunt u een advocaat inschakelen.
Vanzelfsprekend kunnen wij wel informatie verschaffen over procesrechtelijke vragen en praktische zaken in het kader van de procedures voor de RvA. Als u het antwoord op uw vraag niet op deze website vindt, kunt u ons bereiken op 030 - 2 343 222.

Mag ik de 5% in depot houden bij de notaris?

Als er drie maanden na de oplevering nog onopgeloste klachten zijn en de 5%-depotregeling is toegepast, dan mag u de uitbetaling van het depot opschorten voor een bedrag dat evenredig is aan de ernst van uw klacht(en).
Als (inmiddels) geen depot (meer) aanwezig is, maar door de ondernemer een bankgarantie is gesteld of andere vervangende zekerheid, dan moet u de desbetreffende documenten raadplegen.

Wat te doen als de ondernemer failliet gaat tijdens de bouw?

Heeft uw woning een certificaatnummer waar een W voor staat, dan kunt u contact opnemen met de aangesloten organisatie Woningborg NV, tel: 0182-580004. Woningborg kan dan overeenkomstig de Garantie- en waarborgregeling kiezen het werk af te laten bouwen door anderen, of u een schadevergoeding te betalen (afhankelijk van de stand van het werk).

Ben ik verplicht medewerking te verlenen aan een poging tot bemiddeling en wat zijn de gevolgen voor mijn arbitrageaanvraag als ik dat niet doe?

U bent helemaal vrij te bepalen op welke voorwaarden u een minnelijke regeling (schikking) treft met uw wederpartij. Het maakt daarbij niet uit wie een voorstel doet: Woningborg, een deskundige of arbiters.
U bent niet verplicht mee te werken aan bemiddeling. Het al dan niet aangaan van een bemiddelingspoging heeft geen gevolgen voor (het oordeel in) een arbitrageprocedure.
U kunt overigens om een aanhouding van de eventueel al aanhangige arbitrageprocedure verzoeken.
De praktijk wijst wel uit dat een bemiddeling vaak leidt tot een snelle en effectieve oplossing van uw klachten. Als de bemiddelingspoging is geslaagd, kan uw arbitrageprocedure worden beëindigd door intrekking van de procedure en ontvangt u uw aanvraagkosten (afhankelijk van de stand van de procedure: deels) retour conform het van toepassing zijnde arbitragereglement.

Kan het GIW of AIG bemiddelen?

Nee, de aangesloten organisatie (Woningborg) kan bemiddelen.
Wanneer er een arbitrageprocedure wordt gestart, kan de deskundige ook nog een bemiddelingspoging doen.
Komen partijen er samen uit bij die bemiddeling, dan wordt een bemiddelingsrapport opgesteld, dat door beide partijen wordt ondertekend. Door ondertekening van het bemiddelingsrapport wordt het verzoek tot arbitrage geacht te zijn ingetrokken.

Eerst wilde de ondernemer niets herstellen, maar nu opeens wel: moet ik daaraan meewerken?

Als u de ondernemer conform de regeling in de gelegenheid heeft gesteld herstel te verrichten en hij heeft dit geweigerd, dan hoeft u hier in beginsel niet aan mee te werken (zorg wel dat u kunt aantonen dat hij herstel heeft geweigerd). Maar wellicht is wel meewerken de snelste oplossing voor uw geschil.
U kunt ‘pro forma’ arbitrage (zie direct hierna) aanvragen of een reeds aanhangig gemaakte arbitrage laten aanhouden.
Als het herstel deugdelijk plaatsvindt, kunt u vervolgens de procedure intrekken en uw aanvraagkosten terugkrijgen (als de procedure al lang bezig was krijgt u waarschijnlijk een deel terug).

Wat is ‘pro forma’?

Als u ‘pro forma’ arbitrage aanhangig maakt, dient u een aanvraag in met alle benodigde stukken en betaalt u ook aanvraagkosten. De zaak wordt dan ‘geparkeerd’ totdat één van de partijen aangeeft dat hij deze door wil zetten.
Als partijen de zaak alsnog regelen, trekt u de aanvraag in en krijgt u uw aanvraagkosten terug.
Door de zaak pro forma in te dienen, voorkomt u dat termijnen verlopen.

Kan ik ergens voorbeelden zien van uitspraken?

Jazeker. Op de hoofdsite van de RvA vindt u alle gepubliceerde uitspraken onder onze uitspraken. Daar zijn ook de uitspraken in Garantiewoninggeschillen te zien.

Wie beoordeelt mijn geschil met woningborg over de uitvoering van de garantie- en waarborgregeling?

Kijk hiervoor in de garantie- en waarborgregeling die op uw woning van toepassing is.

Aanvragen van arbitrage

Hoe kan ik een arbitrageprocedure starten?

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst hoe werkt de procedure, waarin in grote lijnen wordt omschreven welke soorten geschillen er zijn, hoe een procedure verloopt, en wat daarin van u wordt verwacht.
Vervolgens downloadt u het modelverzoek om arbitrage dat op uw geschil van toepassing is. Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.
Als u het antwoord op eventuele vragen niet in de handleiding vindt, kijk dan eerst in de andere documenten onder ‘direct naar’, zoals het reglement. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u bellen 030- 2 343 222 en vragen naar de Afdeling Woningborg-geschillen.

Is het mogelijk om een procedure te starten of te reageren via e-mail?

U wordt verzocht om zo mogelijk stukken ook steeds digitaal in te dienen via info@raadvanarbitrage.nl. Het bestand bij voorkeur in PDF, liefst doorzoekbaar. Zo mogelijk hebben bijlagen of producties elk een digitale bladwijzer (bookmark).
Als u de procedure start met een e-mail naar ons e-mailadres geldt de datum waarop de e-mail bij de RvA is ingekomen dan als datum van aanhangigmaking.
Het originele verzoek om arbitrage voorzien van een echte handtekening (met de daarbij behorende en genummerde bijlagen) moet naast of in plaats van verzending per mail, ook altijd in viervoud per gewone post naar de RvA worden gestuurd.
Let u er op dat het door u te verzenden pakket voldoende is gefrankeerd.

Kan ik vóór de oplevering al een procedure starten?

Als op uw woning het Geschillenreglement van de Stichting Arbitrage Instituut GIW-woningen (AIG) van toepassing is, kunt u al vóór de oplevering een geschil aanhangig maken.
U kunt echter pas een beroep doen op de Garantie- en waarborgregeling als drie maanden na de oplevering zijn verstreken.
In een vóór de oplevering aanhangig gemaakt geschil kan al getoetst worden aan de algemeen geldende normen van goed en deugdelijk werk en normen in de overeenkomst die niet onder de Garantie- en waarborgregeling vallen. Voor de meeste klachten is dit voldoende.

Is het noodzakelijk om een zaak aan te brengen via een advocaat of een rechtsbijstandsverzekering?

Nee, u mag de zaak ook zelf aanbrengen. Wanneer u de aanvraag laat indienen door iemand anders, die geen advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar is, dan is het wel noodzaak dat u deze persoon machtigt.

Kunnen wij als bewoners van een appartementengebouw gezamenlijk in één procedure de zaak aanbrengen?

Ja, het is mogelijk om gezamenlijk een memorie van eis/aanvraagformulier in te dienen, maar wel moeten dan per appartement/woning afzonderlijk de bijlagen als bedoeld in het aanvraagformulier (via de website te downloaden) worden ingediend en moeten voor ieder appartement afzonderlijk de aanvraagkosten worden betaald.
Ook kunnen de appartementseigenaren ieder afzonderlijk een aanvraagformulier indienen met het verzoek om gelijktijdige mondelinge behandeling.

Waarom moet ik als individuele bewoner een machtiging overleggen van de algemene ledenvergadering?

Dit is noodzakelijk voor verzoeken die privé worden ingediend voor het eigen appartement, maar betrekking hebben op gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals ramen, deuren, balkons, liften e.d.

Gelden er termijnen voor de indiening van een geschil?

Er kunnen termijnen gelden voor de indiening van bepaalde klachten. Lees goed uw overeenkomst, de algemene voorwaarden en de overige documenten die u en uw wederpartij hebben uitgewisseld.

De behandeling van een geschil

Mag ik gedurende de behandeling zelf de klachten en/of schade laten verhelpen?

Dat mag, maar is vaak niet verstandig.
Wij raden u af om zelf gebreken te herstellen of te laten herstellen als dat herstel geen haast heeft. De arbiter kan namelijk het beste beoordelen of de ondernemer een fout heeft gemaakt als de situatie ongewijzigd is sinds de bouw.
Heeft het herstel haast, bijvoorbeeld omdat het gebrek schade veroorzaakt aan andere zaken van uzelf of anderen, dan moet het zo snel mogelijk hersteld worden. U moet dan wel aan de ondernemer aanbieden het herstel door hem te laten verrichten, maar als deze weigert, moet u zelf actie ondernemen. U heeft namelijk een plicht om binnen redelijke grenzen te zorgen dat de schade beperkt blijft, ook al wil de ondernemer ten onrechte niets voor u doen.
Om te voorkomen dat u niet meer kunt aantonen dat het gebrek is veroorzaakt door de ondernemer, is het verstandig de situatie vast te leggen voordat u zelf herstel verricht. Een arbiter kan anders immers niet meer zien wat de ondernemer heeft gemaakt en wat u heeft gemaakt.
Al heeft u haast, er zijn meestal goede manieren om de feitelijke situatie vast te leggen. Foto's van de situatie op een bepaalde datum kunnen zeer nuttig zijn, eventueel begeleid door een deskundigenrapport. Als u foto's maakt, zorg dan dat u dat er zowel overzichtsfoto's zijn als detailfoto's (close-up). Zorg ook dat duidelijk vastgelegd is op welke plaats het gefotografeerde detail zich bevindt. Als de klachten zich voordoen op meerdere plaatsen, zorg dan dat u van elke plaats ten minste één duidelijke foto hebt.
Het is altijd verstandig uw wederpartij uit te nodigen om aanwezig te zijn bij een onderzoek of vastlegging van de situatie, zodat er geen onenigheid ontstaat over de vraag van welke datum de bewijsstukken zijn.

Komt er altijd een deskundige van de rva de klacht onderzoeken?

Nee, alleen als dat door de RvA nodig wordt geacht, wordt een deskundige benoemd. En alleen als dat nodig wordt geacht, doet de deskundige een onderzoek ter plaatse.

Hoe kan ik uw deskundige bereiken?

Als er een deskundige is benoemd, neemt deze contact op met beide partijen om een afspraak te maken voor de bezichtiging. Hij zal u dan laten weten hoe hij bereikbaar is.
In de periode tussen de bezichtiging en de uitreiking van het vonnis mogen partijen geen direct contact meer hebben met de deskundige zonder aanwezigheid van de wederpartij. Dit is om zelfs de schijn van beïnvloeding van de deskundige te voorkomen. Als u om welke reden dan ook de deskundige nodig heeft, moet u contact opnemen met de RvA via 030 - 2 343 222.

Wordt door de deskundige van de rva een bedrag aan schadevergoeding berekend?

De deskundige kan hierover iets in zijn rapport opnemen, maar de arbiter bepaalt de eventuele schadevergoeding. Hij kan zich (mede) baseren op stukken die door partijen zijn overgelegd, zoals hersteloffertes of schadeberekeningen van door partijen ingeschakelde deskundigen.

Is het oordeel van de door de rva ingeschakelde deskundige bindend?

Nee, de bevindingen van de deskundige dienen uitsluitend ter voorlichting van de arbiter. De arbiter zal meestal het advies van de deskundige volgen, maar hoeft dat niet te doen als hij het er niet mee eens is. U kunt zich ook verzetten tegen het oordeel van de deskundige. Zorg wel dat u uw bezwaren goed onderbouwt.

Mag ik zelf een deskundige inschakelen?

Ja, dat mag. U kunt de resultaten van het onderzoek als productie indienen in de procedure ter onderbouwing van uw vordering. Ook kunt u de deskundige meenemen naar de zitting. Alle kosten van de door u ingeschakelde deskundige(n) en hun rapporten draagt u zelf.
U moet er rekening mee houden dat de status van een deskundigenrapport dat zonder medewerking van de wederpartij tot stand is gekomen, niet dezelfde is als die van een rapport van een onafhankelijke deskundige.

Kan ik de secretaris spreken?

Als u vragen hebt, kunt u bellen naar het algemene nummer 030 - 2 343 222.

Kan ik tijdens de procedure nog aanvullende informatie overleggen?

Ja, dat kan. De arbiter bepaalt of nieuwe stellingen en stukken worden behandeld. Als de wederpartij bezwaar maakt, wordt ook beoordeeld of deze voldoende gelegenheid heeft gekregen om te reageren. Eventueel wordt de procedure verlengd om die gelegenheid te bieden.

Hoelang duurt een gemiddelde procedure?

Dit is afhankelijk van de soort procedure en ook van de snelheid waarmee partijen de stukken indienen. Een gemiddelde gewone Garantiewoning-procedure duurt tussen de zes en acht maanden. Een gemiddelde spoedprocedure duurt rond acht weken.
Deze termijnen zijn mede afhankelijk van hoeveel procedures er aanhangig worden gemaakt. Spoedprocedures krijgen voorrang op gewone procedures en kunnen daardoor de voortgang vertragen.
Voor een spoedprocedure is vereist dat u een spoedeisend belang heeft bij een spoedige behandeling, bijvoorbeeld omdat er gevaar voor mensen of eigendommen bestaat door een gebrek. Bij een verzoek om spoedbehandeling moet u dan ook altijd motiveren waarom dit nodig is.

zitting (mondelinge behandeling) en uitspraak

Wie zijn er op de zitting?

Op de zitting zijn aanwezig:
•    partijen en hun eventuele gemachtigden, deskundigen en getuigen;
•    één of drie arbiter(s); wie dit zullen zijn, staat in de benoemingsbrief;
•    de secretaris van de RvA;
•    de eventueel door de RvA benoemde deskundige(n).

Is de zitting openbaar?

Zowel partijen als arbiters kunnen bezwaar maken tegen de aanwezigheid van personen die voor de behandeling van het geschil niet noodzakelijk is. U kunt er het beste van uitgaan dat die bezwaren bestaan.

Video-opnamen door partijen zijn niet toegestaan. Verzoeken tot het maken van een audio-opname door een partij worden toegestaan, mits de andere partij(en) daarmee instemt (instemmen) en uitsluitend onder de voorwaarden dat de geluidsopname de gehele zitting betreft en dat een kopie daarvan direct wordt afgegeven aan de secretaris van het scheidsgerecht en aan de wederpartij. Dit betreft een richtlijn, waarvan door het scheidsgerecht kan worden afgeweken, indien het scheidsgerecht dat in de concrete omstandigheden van de zaak en/of de locatie van de zitting geëigend voorkomt.

Mag ik een getuige meenemen naar de zitting?

U kunt getuigen meenemen, als u deze van tevoren aankondigt. De arbiter bepaalt of een getuige wordt gehoord.
Getuigen kunnen worden gehoord onder ede en als informant ter zitting. Als een getuige wordt gehoord onder ede, worden meer procesrechtelijke regels toegepast. Dit betekent onder meer dat de getuigen niet in elkaars bijzijn kunnen worden gehoord. Hierdoor kan de duur van de zitting aanzienlijk worden verlengd. Vaak is het vanuit een praktisch oogpunt aan te raden getuigen als informant ter zitting te horen. De arbiter bepaalt zelf welke waarde hij hecht aan getuigenverklaringen, of deze nu zijn afgelegd als getuige onder ede of als informant.

Hoelang duurt de zitting?

U moet er rekening mee houden dat de zitting een hele dag kan duren, zeker als ook een bezichtiging van de woning nodig is. De duur is afhankelijk van de hoeveelheid te bespreken punten.

Moet ik op de zitting aanwezig zijn?

U wordt aangeraden bij de zitting aanwezig te zijn, maar u bent daartoe niet verplicht.

Wanneer krijg ik de uitspraak?

Er wordt naar gestreefd alle vonnissen zo snel mogelijk uit te reiken. Zaken die spoed hebben, krijgen echter voorrang. Daardoor kan het zijn dat een vonnis in een relatief eenvoudig geschil toch enige tijd op zich laat wachten.

Kan ik telefonisch de uitspraak krijgen?

Nee, alle partijen krijgen de uitspraak gelijktijdig en op schrift.

Is de uitspraak bindend

Ja, de uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de burgerlijke rechter.

Na de uitspraak

Wat te doen als de wederpartij de uitspraak niet nakomt?

Wil uw wederpartij om wat voor reden dan ook niet nakomen dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht verzoeken om door middel van een beschikking verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Wordt het verlof verkregen, dan kan een deurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer te leggen.
Als de aannemer de veroordeling in het vonnis niet (tijdig) nakomt, kan schriftelijk een beroep worden gedaan op de gebreken-/herstelwaarborg bij Woningborg. Dit beroep is slechts mogelijk voor die onderdelen van het vonnis waarin is geoordeeld dat sprake is van schending van een garantienorm.

Is er hoger beroep tegen het vonnis mogelijk?

Nee, dit is bij reglement uitgesloten.

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.