home > Stiwoga > Waarom arbitrage

Waarom arbitrage?

Arbitrage in een geschil over uw woning door de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is mogelijk op basis van het Stiwoga Geschillenreglement. Achtergrondinformatie daarover en een verdere toelichting vindt u hieronder.

Inhoud

> Waarom arbitrage?
> Keuze RvA/gewone rechter
> Overgangsregeling
> Arbitrage


Waarom arbitrage?

Dit deel van de site geeft achtergrondinformatie over en een toelichting op het 'Geschillenreglement ten behoeve van woningen/appartementsrechten met toepassing van de Stiwoga Garantie- en waarborgregeling' (hierna 'Stiwoga Geschillenreglement') van de N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga (hierna 'Stiwoga').
De behandeling van geschillen conform het Stiwoga Geschillenreglement is in handen van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (hierna ‘RvA'). De RvA heeft hiertoe een verklaring van geen bezwaar afgegeven.
Tussen de verkrijger en de ondernemer kan uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomst dan wel de op de overeenkomst van toepassing zijnde Stiwoga Garantie- en waarborgregeling (hierna 'Garantieregeling') onverhoopt een geschil ontstaan dat niet op minnelijke wijze tussen partijen kan worden opgelost.
Ook kan het gebeuren dat er tussen de verkrijger en Stiwoga een geschil ontstaat over de uitvoering van de in de Garantieregeling opgenomen waarborgen.

Keuze RvA / gewone rechter

De geschillenregeling in de overeenkomst en/of de Garantieregeling houdt het volgende in. De verkrijger heeft steeds de keuze om zijn geschil met de ondernemer c.q. Stiwoga voor te leggen aan de RvA of de gewone rechter. De ondernemer c.q. Stiwoga is gebonden aan de door de verkrijger gemaakte keuze.
Wanneer de ondernemer c.q. Stiwoga de partij is die een procedure wil beginnen, dan moet eerst per aangetekende brief met bericht handtekening retour aan de verkrijger worden gevraagd waar hij het geschil wil laten beslechten: bij de RvA of de gewone rechter. De verkrijger moet daarbij één maand worden gegeven om zijn reactie schriftelijk aan de ondernemer c.q. Stiwoga kenbaar te maken. Maakt de verkrijger tijdig zijn keuze kenbaar, dan is de ondernemer c.q. Stiwoga hieraan gebonden. Maakt de verkrijger geen (tijdige) keuze, dan ligt de keuze bij de ondernemer c.q. Stiwoga.
In geval van een voorlopige voorziening in kort geding geldt voornoemde verplichting niet voor de ondernemer c.q. Stiwoga en kan direct naar de gewone rechter worden gegaan.

Overgangsregeling

Is de overeenkomst gesloten vóór 1 september 2008 dan is het uitgangspunt dat geschillen worden beslecht conform de in de overeenkomst opgenomen geschillenregeling.
Willen partijen echter beslechting via het Stiwoga Geschillenreglement, dan kunnen zij gebruik maken van een overgangsregeling. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Overgangsregeling' in deze brochure.

Arbitrage

Arbitrage is een in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegestane wijze van geschillenbeslechting. Een uitspraak wordt in dit geval niet gedaan door een overheidsrechter, maar door een deskundige arbiter. Ingevolge voornoemd wetboek heeft een arbiter in beginsel dezelfde bevoegdheden als een overheidsrechter.
Arbitrage bij de RvA kent een aantal voordelen ten opzichte van een procedure bij de gewone rechter.
Arbiters van de RvA zijn deskundig op het gebied van het bouwrecht in het algemeen en geschillen uit hoofde van de Garantieregeling, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten van Stiwoga, in het bijzonder. De gewone rechter is dat niet. Dit betekent dat een gewone rechter meestal externe deskundigen in moet schakelen wat tijd- en kostenverhogend werkt.
Bij een procedure bij de gewone rechter is in de meeste situaties een advocaat nodig. Bij de RvA is een advocaat niet verplicht. Uiteraard kan een partij bij een procedure bij de RvA gebruik maken van een advocaat, maar dan zullen de kosten daarvan conform het Geschillenreglement geheel voor eigen rekening komen.
De doorlooptijd van een arbitrageprocedure is in het algemeen korter dan een procedure bij de gewone rechter.
Een belangrijk voordeel van een procedure bij de RvA overeenkomstig de regels van het Stiwoga Geschillenreglement, is dat een vonnis van de RvA wel als basis kan dienen van een beroep op de herstelwaarborg als omschreven in de Garantieregeling en een vonnis van de gewone rechter niet.

 

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.