home > Woningborg > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Woningborg

Algemeen

Kunt u mij adviseren hoe ik een procedure moet voeren?

De RvA is onafhankelijk en onpartijdig. Dit geldt ook voor de arbiters en secretarissen van de RvA en het ondersteunende personeel. Daarom kunnen wij geen van de (mogelijke) partijen in een geschil inhoudelijk advies geven over hun geschil.
Voor juridisch inhoudelijk advies kunt u terecht bij uw verzekeraar, als u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Als u lid bent van een consumentenvereniging (Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond) kunt u daar misschien terecht. Ook kunt u een advocaat inschakelen.
Vanzelfsprekend kunnen wij wel informatie verschaffen over procesrechtelijke vragen en praktische zaken in het kader van de procedures voor de RvA. Als u het antwoord op uw vraag niet op deze website vindt, kunt u ons bereiken op 030 - 2 343 222.

Mag ik de 5% in depot houden bij de notaris?

Als er drie maanden na de oplevering nog onopgeloste klachten zijn en de 5%-depotregeling is toegepast, dan mag u de uitbetaling van het depot opschorten voor een bedrag dat evenredig is aan de ernst van uw klacht(en).
Als (inmiddels) geen depot (meer) aanwezig is, maar door de ondernemer een bankgarantie is gesteld of andere vervangende zekerheid, dan moet u de desbetreffende documenten raadplegen.

Wat te doen als de ondernemer failliet gaat tijdens de bouw?

U kunt dan contact opnemen met Woningborg N.V. tel: 0182-580004. Woningborg kan dan overeenkomstig de Garantie- en waarborgregeling kiezen het werk af te laten bouwen door anderen, of u een schadevergoeding te betalen (afhankelijk van de stand van het werk).

Ben ik verplicht medewerking te verlenen aan een poging tot bemiddeling en wat zijn de gevolgen voor mijn arbitrageaanvraag als ik dat niet doe?

U bent helemaal vrij te bepalen op welke voorwaarden u een minnelijke regeling (schikking) treft met uw wederpartij. Het maakt daarbij niet uit wie een voorstel doet: Woningborg, een deskundige of arbiters.
U bent niet verplicht mee te werken aan bemiddeling. Het al dan niet aangaan van een bemiddelingspoging heeft geen gevolgen voor (het oordeel in) een arbitrageprocedure.
U kunt overigens om een aanhouding van de eventueel al aanhangige arbitrageprocedure verzoeken.
De praktijk wijst wel uit dat een bemiddeling vaak leidt tot een snelle en effectieve oplossing van uw klachten. Als de bemiddelingspoging is geslaagd, kan uw arbitrageprocedure worden beëindigd door intrekking van de procedure en ontvangt u uw aanvraagkosten (afhankelijk van de stand van de procedure: deels) retour conform het van toepassing zijnde arbitragereglement.

Eerst wilde de ondernemer niets herstellen, maar nu opeens wel: moet ik daaraan meewerken?

Als u de ondernemer conform de regeling in de gelegenheid heeft gesteld herstel te verrichten en hij heeft dit geweigerd, dan hoeft u hier in beginsel niet aan mee te werken (zorg wel dat u kunt aantonen dat hij herstel heeft geweigerd). Maar wellicht is wel meewerken de snelste oplossing voor uw geschil.
U kunt ‘pro forma’ arbitrage (zie direct hierna) aanvragen of een reeds aanhangig gemaakte arbitrage laten aanhouden.
Als het herstel deugdelijk plaatsvindt, kunt u vervolgens de procedure intrekken en uw aanvraagkosten terugkrijgen (als de procedure al lang bezig was krijgt u waarschijnlijk een deel terug).

Wat is ‘pro forma’?

Als u ‘pro forma’ arbitrage aanhangig maakt, dient u een aanvraag in met alle benodigde stukken en betaalt u ook aanvraagkosten. De zaak wordt dan ‘geparkeerd’ totdat één van de partijen aangeeft dat hij deze door wil zetten.
Als partijen de zaak alsnog regelen, trekt u de aanvraag in en krijgt u uw aanvraagkosten terug.
Door de zaak pro forma in te dienen, voorkomt u dat termijnen verlopen.

Kan ik ergens voorbeelden zien van uitspraken?

Jazeker. Op de hoofdsite van de RvA vindt u alle gepubliceerde uitspraken onder onze uitspraken. Daar zijn ook de uitspraken in Garantiewoninggeschillen te zien.

Wie beoordeelt mijn geschil met woningborg over de uitvoering van de garantie- en waarborgregeling?

Kijk hiervoor in de garantie- en waarborgregeling die op uw woning van toepassing is.

Aanvragen van arbitrage

Hoe kan ik een arbitrageprocedure starten?

Als u een geschil aanhangig wilt maken, leest u eerst hoe werkt de procedure, waarin in grote lijnen wordt omschreven welke soorten geschillen er zijn, hoe een procedure verloopt, en wat daarin van u wordt verwacht.
Vervolgens downloadt u het modelverzoek om arbitrage dat op uw geschil van toepassing is. Voordat u dit invult, leest u eerst de bijbehorende handleiding.
Als u het antwoord op eventuele vragen niet in de handleiding vindt, kijk dan eerst in de andere documenten onder ‘direct naar’, zoals het reglement. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u bellen 030- 2 343 222 en vragen naar de Afdeling Woningborg-geschillen.

Is het mogelijk om een procedure te starten of te reageren via e-mail?

De processtukken moeten digitaal worden ingediend via info@raadvanarbitrage.nl. Daarnaast moet per gewone post 1 schriftelijk exemplaar naar de RvA worden gestuurd. 

De digitale stukken mogen uitsluitend als PDF-bestand ingediend worden. Deze PDF-bestanden moeten doorzoekbaar (OCR) en niet beveiligd zijn. De memorie en producties (bijlagen) moeten tot één PDF-bestand zijn samengevoegd. 

De producties moeten daarbij voorzien zijn van bookmarks. Dit zijn digitale bladwijzers waardoor de producties makkelijk te vinden zijn. Als u individuele pdf-bestanden samenvoegt met een pdf-bewerkingsprogramma worden deze automatisch van bookmarks voorzien. 

U kunt hiervoor een (betaald) PDF bewerkingsprogramma gebruiken zoals bijvoorbeeld Foxit PDF Editor 11 of Adobe Acrobat Pro DC. 

Ook met het gratis programma PDFSAM Basic, kunt u individuele pdf-documenten samenvoegen. Als u in dit programma bij  “samenvoeginstellingen” onder “bladwijzerbehandeling” dan kiest voor “maak een ingang voor elk samengevoegd document”, wordt elk document  automatisch van een bladwijzer voorzien.Elke bladwijzer krijgt dan de naam van het betreffende document, bijvoorbeeld memorie van eis, productie 1, productie 2 etcetera. Het is bij dit programma dus belangrijk om alle de samen te voegen documenten direct van de juiste naam te voorzien. Dit kan bij dit programma niet achteraf. 

Een afbeelding van een in Adobe geopende PDF-memorie van eis met 3 producties, voorzien van bookmarks treft u hier aan:U kunt hier dit voorbeeld pdf-document downloaden en dit daarna openen in uw pdf-programma. Als u in dit document aan de linkerzijde klikt en dan op “productie 1” klikt, gaat u automatisch naar deze productie.

Digitaal indienen kan eenvoudig door het stuk te mailen naar info@raadvanarbitrage.nl Als het bestand groter is dan 50 MB kunt nu het verzenden via bijvoorbeeld https://wetransfer.com/

Voor meer informatie zie veelgestelde vragen/digitaal dossier

Als u de procedure start met een e-mail naar ons e-mailadres geldt de datum waarop de e-mail bij de RvA is ingekomen dan als datum van aanhangigmaking.
Het originele verzoek om arbitrage voorzien van een echte handtekening (met de daarbij behorende en genummerde bijlagen) moet naast verzending per mail, ook altijd in enkelvoud per gewone post naar de RvA worden gestuurd.
Let u er op dat het door u te verzenden pakket voldoende is gefrankeerd.

Kan ik vóór de oplevering al een procedure starten?

Als op uw woning het Woningborg Geschillenreglement 2024 of 2015 van toepassing is, dan kunt u ook vóór oplevering een geschil aanhangig maken.
In een vóór de oplevering aanhangig gemaakt geschil kan al getoetst worden aan de algemeen geldende normen van goed en deugdelijk werk en normen in de overeenkomst die niet onder de garantie- en waarborgregeling vallen. Voor de meeste klachten is dit voldoende.
Geschillen die na verloop van drie maanden na de oplevering aanhangig worden gemaakt, worden zowel aan de overeenkomst als aan de toepasselijke garantieregeling getoetst. Een beroep op de garantie- en waarborgregeling is pas mogelijk drie maanden na de oplevering.

Is het noodzakelijk om een zaak aan te brengen via een advocaat of een rechtsbijstandsverzekering?

Nee, u mag de zaak ook zelf aanbrengen. Wanneer u de aanvraag laat indienen door iemand anders, die geen advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar is, dan is het wel noodzaak dat u deze persoon machtigt.

Kunnen wij als bewoners van een appartementengebouw gezamenlijk in één procedure de zaak aanbrengen?

Ja, het is mogelijk om gezamenlijk een memorie van eis/aanvraagformulier in te dienen, maar wel moeten dan per appartement/woning afzonderlijk de bijlagen als bedoeld in het aanvraagformulier (via de website te downloaden) worden ingediend en moeten voor ieder appartement afzonderlijk de aanvraagkosten worden betaald.
Ook kunnen de appartementseigenaren ieder afzonderlijk een aanvraagformulier indienen met het verzoek om gelijktijdige mondelinge behandeling.

Waarom moet ik als individuele bewoner een machtiging overleggen van de algemene ledenvergadering?

Dit is noodzakelijk voor verzoeken die privé worden ingediend voor het eigen appartement, maar betrekking hebben op gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals ramen, deuren, balkons, liften e.d.

Gelden er termijnen voor de indiening van een geschil?

Er kunnen termijnen gelden voor de indiening van bepaalde klachten. Lees goed uw overeenkomst, de algemene voorwaarden en de overige documenten die u en uw wederpartij hebben uitgewisseld. 

Digitaal dossier

1. Hoe maak ik van een WORD-document een pdf-document?

Dat kan door in WORD via “Opslaan als” te kiezen voor opslaan als PDF document.

2. Hoe maak ik van een papieren document een pdf-document?

Door het papieren document te scannen als pdf. Gebruik daarbij altijd de optie OCR. Alleen bij gebruik van deze optie is het document doorzoekbaar.

3. Wat is een doorzoekbaar pdf-document?

Dat is een pdf-document waarin u kunt zoeken op woorden. Dat zoeken kan in een pdf programma, zoals bijvoorbeeld Acrobat Reader door te klikken op het vergrootglas of (in uw browser) met de toetsencombinatie Ctrl+F.

4. Hoe maak ik een pdf-document doorzoekbaar?

Controleer eerst of het document niet al doorzoekbaar is (zie het antwoord op vraag 3). Is dit niet het geval dan kunt u hiervoor een (betaald) PDF bewerkingsprogramma zoals bijvoorbeeld Foxit PDF Editor 11 of Adobe Acrobat Pro DC gebruiken (zie ook het antwoord op vraag 6). Vaak wordt daarvoor de term OCR gebruikt.

5. Wat betekent OCR?

OCR staat voor OpticalCharacterRecognition. Indien men een papieren document scant naar pdf wordt de optie OCR aangeboden. Kies dan voor OCR want alleen dan scant het apparaat de tekst als doorzoekbare tekst. Doet men dat niet, dan wordt de tekst een plaatje en kan de tekst niet doorzocht worden.

6. Hoe maak ik bookmarks/bladwijzers in een pdf-document?

U kunt hiervoor een (betaald) PDF bewerkingsprogramma gebruiken zoals bijvoorbeeld Foxit PDF Editor 11 of Adobe Acrobat Pro DC.

Ook met het gratis programma PDFSAM Basic, kunt u individuele pdf-documenten samenvoegen. Als u in dit programma bij  “samenvoeginstellingen” onder “bladwijzerbehandeling” dan kiest voor “maak een ingang voor elk samengevoegd document”, wordt elk document  automatisch van een bladwijzer voorzien.

Elke bladwijzer krijgt dan de naam van het betreffende document, bijvoorbeeld memorie van eis, productie 1, productie 2 etcetera. Het is bij dit programma dus belangrijk om alle de samen te voegen documenten direct van de juiste naam te voorzien. Dit kan bij dit programma niet achteraf.

7. Moet ik de stukken ook nog op papier indienen? 

Naast digitale indiening moet één papieren exemplaar van de memorie (met producties) per gewone post naar de RvA worden gestuurd.

8. Ik kom er niet uit met het op de juiste wijze digitaal indienen van de stukken. Wat nu? 

Als u er helemaal niet uitkomt kunt u contact opnemen met het secretariaat van de RvA, de stukken digitaal indienen op een manier die wel voor u werkt of de stukken op papier in viervoud per post toesturen. 

9. Mijn wederpartij heeft een digitale memorie ingediend en niet naar mij gestuurd. Ik wil die memorie graag digitaal ontvangen.

Dat kan, u kunt de digitale memorie opvragen bij ons of bij uw wederpartij.

De behandeling van een geschil

Mag ik gedurende de behandeling zelf de klachten en/of schade laten verhelpen?

Dat mag, maar is vaak niet verstandig.
Wij raden u af om zelf gebreken te herstellen of te laten herstellen als dat herstel geen haast heeft. De arbiter kan namelijk het beste beoordelen of de ondernemer een fout heeft gemaakt als de situatie ongewijzigd is sinds de bouw.
Heeft het herstel haast, bijvoorbeeld omdat het gebrek schade veroorzaakt aan andere zaken van uzelf of anderen, dan moet het zo snel mogelijk hersteld worden. U moet dan wel aan de ondernemer aanbieden het herstel door hem te laten verrichten, maar als deze weigert, moet u zelf actie ondernemen. U heeft namelijk een plicht om binnen redelijke grenzen te zorgen dat de schade beperkt blijft, ook al wil de ondernemer ten onrechte niets voor u doen.
Om te voorkomen dat u niet meer kunt aantonen dat het gebrek is veroorzaakt door de ondernemer, is het verstandig de situatie vast te leggen voordat u zelf herstel verricht. Een arbiter kan anders immers niet meer zien wat de ondernemer heeft gemaakt en wat u heeft gemaakt.
Al heeft u haast, er zijn meestal goede manieren om de feitelijke situatie vast te leggen. Foto's van de situatie op een bepaalde datum kunnen zeer nuttig zijn, eventueel begeleid door een deskundigenrapport. Als u foto's maakt, zorg dan dat u dat er zowel overzichtsfoto's zijn als detailfoto's (close-up). Zorg ook dat duidelijk vastgelegd is op welke plaats het gefotografeerde detail zich bevindt. Als de klachten zich voordoen op meerdere plaatsen, zorg dan dat u van elke plaats ten minste één duidelijke foto hebt.
Het is altijd verstandig uw wederpartij uit te nodigen om aanwezig te zijn bij een onderzoek of vastlegging van de situatie, zodat er geen onenigheid ontstaat over de vraag van welke datum de bewijsstukken zijn.

Komt er altijd een deskundige van de rva de klacht onderzoeken?

Nee, alleen als dat door de RvA nodig wordt geacht, wordt een deskundige benoemd. En alleen als dat nodig wordt geacht, doet de deskundige een onderzoek ter plaatse.

Hoe kan ik uw deskundige bereiken?

Als er een deskundige is benoemd, neemt deze contact op met beide partijen om een afspraak te maken voor de bezichtiging. Hij zal u dan laten weten hoe hij bereikbaar is.
In de periode tussen de bezichtiging en de uitreiking van het vonnis mogen partijen geen direct contact meer hebben met de deskundige zonder aanwezigheid van de wederpartij. Dit is om zelfs de schijn van beïnvloeding van de deskundige te voorkomen. Als u om welke reden dan ook de deskundige nodig heeft, moet u contact opnemen met de RvA via 030 - 2 343 222.

Wordt door de deskundige van de rva een bedrag aan schadevergoeding berekend?

De deskundige kan hierover iets in zijn rapport opnemen, maar de arbiter bepaalt de eventuele schadevergoeding. Hij kan zich (mede) baseren op stukken die door partijen zijn overgelegd, zoals hersteloffertes of schadeberekeningen van door partijen ingeschakelde deskundigen.

Is het oordeel van de door de rva ingeschakelde deskundige bindend?

Nee, de bevindingen van de deskundige dienen uitsluitend ter voorlichting van de arbiter. De arbiter zal meestal het advies van de deskundige volgen, maar hoeft dat niet te doen als hij het er niet mee eens is. U kunt zich ook verzetten tegen het oordeel van de deskundige. Zorg wel dat u uw bezwaren goed onderbouwt.

Mag ik zelf een deskundige inschakelen?

Ja, dat mag. U kunt de resultaten van het onderzoek als productie indienen in de procedure ter onderbouwing van uw vordering. Ook kunt u de deskundige meenemen naar de zitting. Alle kosten van de door u ingeschakelde deskundige(n) en hun rapporten draagt u zelf.
U moet er rekening mee houden dat de status van een deskundigenrapport dat zonder medewerking van de wederpartij tot stand is gekomen, niet dezelfde is als die van een rapport van een onafhankelijke deskundige.

Kan ik de secretaris spreken?

Als u vragen hebt, kunt u bellen naar het algemene nummer 030 - 2 343 222.

Kan ik tijdens de procedure nog aanvullende informatie overleggen?

Ja, dat kan. De arbiter bepaalt of nieuwe stellingen en stukken worden behandeld. Als de wederpartij bezwaar maakt, wordt ook beoordeeld of deze voldoende gelegenheid heeft gekregen om te reageren. Eventueel wordt de procedure verlengd om die gelegenheid te bieden.

Hoelang duurt een gemiddelde procedure?

Dit is afhankelijk van de soort procedure en ook van de snelheid waarmee partijen de stukken indienen. Een gemiddelde gewone Garantiewoning-procedure duurt tussen de zes en acht maanden. Een gemiddelde spoedprocedure duurt rond acht weken.
Deze termijnen zijn mede afhankelijk van hoeveel procedures er aanhangig worden gemaakt. Spoedprocedures krijgen voorrang op gewone procedures en kunnen daardoor de voortgang vertragen.
Voor een spoedprocedure is vereist dat u een spoedeisend belang heeft bij een spoedige behandeling, bijvoorbeeld omdat er gevaar voor mensen of eigendommen bestaat door een gebrek. Bij een verzoek om spoedbehandeling moet u dan ook altijd motiveren waarom dit nodig is.

Zitting (mondelinge behandeling) en uitspraak

Wie zijn er op de zitting?

Op de zitting zijn aanwezig:
•    partijen en hun eventuele gemachtigden, deskundigen en getuigen;
•    één of drie arbiter(s); wie dit zullen zijn, staat in de benoemingsbrief;
•    de secretaris van de RvA;
•    de eventueel door de RvA benoemde deskundige(n).

Is de zitting openbaar?

Zowel partijen als arbiters kunnen bezwaar maken tegen de aanwezigheid van personen die voor de behandeling van het geschil niet noodzakelijk is. U kunt er het beste van uitgaan dat die bezwaren bestaan.

Video-opnamen door partijen zijn niet toegestaan. Verzoeken tot het maken van een audio-opname door een partij worden toegestaan, mits de andere partij(en) daarmee instemt (instemmen) en uitsluitend onder de voorwaarden dat de geluidsopname de gehele zitting betreft en dat een kopie daarvan direct wordt afgegeven aan de secretaris van het scheidsgerecht en aan de wederpartij. Dit betreft een richtlijn, waarvan door het scheidsgerecht kan worden afgeweken, indien het scheidsgerecht dat in de concrete omstandigheden van de zaak en/of de locatie van de zitting geëigend voorkomt.

Mag ik een getuige meenemen naar de zitting?

U kunt getuigen meenemen, als u deze van tevoren aankondigt. De arbiter bepaalt of een getuige wordt gehoord.
Getuigen kunnen worden gehoord onder ede en als informant ter zitting. Als een getuige wordt gehoord onder ede, worden meer procesrechtelijke regels toegepast. Dit betekent onder meer dat de getuigen niet in elkaars bijzijn kunnen worden gehoord. Hierdoor kan de duur van de zitting aanzienlijk worden verlengd. Vaak is het vanuit een praktisch oogpunt aan te raden getuigen als informant ter zitting te horen. De arbiter bepaalt zelf welke waarde hij hecht aan getuigenverklaringen, of deze nu zijn afgelegd als getuige onder ede of als informant.

Hoelang duurt de zitting?

U moet er rekening mee houden dat de zitting een hele dag kan duren, zeker als ook een bezichtiging van de woning nodig is. De duur is afhankelijk van de hoeveelheid te bespreken punten.

Moet ik op de zitting aanwezig zijn?

U wordt aangeraden bij de zitting aanwezig te zijn, maar u bent daartoe niet verplicht.

Wanneer krijg ik de uitspraak?

Er wordt naar gestreefd alle vonnissen zo snel mogelijk uit te reiken. Zaken die spoed hebben, krijgen echter voorrang. Daardoor kan het zijn dat een vonnis in een relatief eenvoudig geschil toch enige tijd op zich laat wachten.

Kan ik telefonisch de uitspraak krijgen?

Nee, alle partijen krijgen de uitspraak gelijktijdig en op schrift.

Is de uitspraak bindend?

Ja, de uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de burgerlijke rechter.

Na de uitspraak

Wat te doen als de wederpartij de uitspraak niet nakomt?

Wil uw wederpartij om wat voor reden dan ook niet nakomen dan kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam verzoeken om door middel van een beschikking verlof te verlenen tot tenuitvoerlegging van het vonnis. Wordt het verlof verkregen, dan kan een deurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis daadwerkelijk ten uitvoer te leggen.
Als de aannemer de veroordeling in het vonnis niet (tijdig) nakomt, kan schriftelijk een beroep worden gedaan op de gebreken-/herstelwaarborg bij Woningborg. Dit beroep is slechts mogelijk voor die onderdelen van het vonnis waarin is geoordeeld dat sprake is van schending van een garantienorm.

Is er hoger beroep tegen het vonnis mogelijk?

Ja, dit is mogelijk als de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 of van latere datum van toepassing is. U moet hoger beroep instellen binnen één maand (in spoedgeschillen) of binnen drie maanden (in gewone geschillen) na de datum van de uitspraak (kijk in het vonnis).
Het griffiegeld als bedoeld in artikel 11 lid 5 van het Geschillenreglement 2024 dan wel artikel 9 lid 5 van het Geschillenreglement 2015 is per 1 januari 2024 vastgesteld op € 3.550.

Heeft u een vraag?

Check eerst onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via info@raadvanarbitrage.nl of bel 030 – 23 43 222 voor onze afdeling garantiegeschillen.