Verklarende woordenlijst

Eiswijziging / eisvermeerdering / eisvermindering


Eiswijziging / eisvermeerdering / eisvermindering

Partijen kunnen in beginsel ieder hun eis wijzigen totdat het vonnis in staat van wijzen is. Waar een wederpartij bezwaar maakt tegen een eiswijziging, beslist het scheidsgerecht of deze nog toelaatbaar is.

De grenzen van de toelaatbaarheid worden met name bepaald door de beginselen van hoor en wederhoor en  een goede procesorde: niet alleen moet de wederpartij zich uit kunnen laten over de wijziging, maar het moet ook van haar gevergd kunnen worden dat de procedure eventueel langer voortduurt. Daarbij kunnen allerlei omstandigheden een rol spelen.