Verklarende woordenlijst

Vordering / rechtsvordering


De term “vordering” wordt gebruikt voor, onder andere, de eis in het petitum van uw memorie van eis (rechtsvordering) en voor een vorderingsrecht.

Verschil tussen vorderingsrecht en rechtsvordering
Als u een “vorderingsrecht” hebt, betekent dit dat u aanspraak hebt op “iets”.

Dat “iets” kan bijvoorbeeld een prestatie of een aanspraak jegens een goed betreffen.

Als u een “rechtsvordering” hebt, betekent dit dat u in rechte kunt ageren, dat wil zeggen dat rechters of arbiters zich moet uitspreken over de rechtsvraag die u aan hen voorlegt (vgl. artikel 3:296 BW).

Als u een vorderingsrecht hebt, betekent dit nog niet dat u daarmee ook in rechte kunt ageren. Zonder voldoende belang komt namelijk niemand een rechtsvordering toe (artikel 3:303 BW).

Ook kan het zijn dat u te laat bent met het instellen van uw vorderingsrecht in een procedure, bijvoorbeeld omdat een vervaltermijn of een verjaringstermijn is verstreken. U kunt dan nog wel uw vorderingsrecht gebruiken als verweer tegen een vordering van uw wederpartij. U beroept zich dan (eventueel subsidiair) op opschorting en/of verrekening. Ook al is uw vordering tot herstel van een kapotte muur verjaart: u hoeft dan niet de prijs voor de muur te betalen.

Vordering vs verzoek
De burgerlijke rechter maakt onderscheid tussen verzoekschriftprocedures, waarin een verzoeker een verzoek indient in een verzoekschrift, en dagvaardingsprocedures, waarin een eiser een vordering indient in een dagvaarding. Aan het onderscheid zijn bepaalde gevolgen verbonden. In procedures voor de RvA wordt zo’n onderscheid niet gemaakt en worden de genoemde termen - en andere termen die daarmee verband houden - door elkaar gebruikt.