Verklarende woordenlijst

Voorzieningenrechter


De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Amsterdam (statutaire vestigingsplaats van de RvA) moet zijn verlof tot tenuitvoerlegging (exequatur) verlenen, voordat een arbitraal vonnis kan worden geëxecuteerd door de deurwaarder.

De exequaturprocedure duurt ongeveer twee weken. De Voorzieningenrechter gaat na of aan alle vereisten is voldaan en geeft dan een stempel en een handtekening op het (door de aanvrager verstrekte originele exemplaar van het) vonnis, waarna de deurwaarder het ten uitvoer kan leggen.

De Voorzieningenrechter oordeelt ook over een verzoek tot wraking van een arbiter of secretaris, als deze zich niet vrijwillig terugtrekt (art. 1035 lid 2 Rv), de samenvoeging van geschillen als een partij zich daartegen verzet of de voorzitters het niet eens worden (art. 1046 Rv), de beëindiging van de opdracht aan een scheidsgerecht in geval van een onaanvaardbaar trage werkwijze (art. 1031 Rv) en het horen van een onwillige getuige (art. 1041 Rv-oud, resp. art. 1041a Rv-nieuw indien het geschil na 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt).