Verklarende woordenlijst

Vernietiging


Op de in artikel 1065 Rv genoemde gronden (geldige arbitrageovereenkomst ontbreekt, samenstelling scheidsgerecht in strijd met de regelen, scheidsgerecht heeft zich niet aan opdracht gehouden, ontbreken van motivering en strijd met openbare orde of goede zeden) kan een arbitraal vonnis geheel of gedeeltelijk worden vernietigd door de rechtbank waar het vonnis is gedeponeerd.

Als hoger beroep nog mogelijk is, moet u (eerst) die weg volgen.

Een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis moet binnen drie maanden na de datum van depot daarvan bij de rechtbank worden ingesteld, tenzij het vonnis met exequatur aan de wederpartij wordt betekend. In dat geval gaat een nieuwe termijn van drie maanden lopen (artikel 1064 Rv lid 3).

Voor de wettelijke bepalingen omtrent vernietiging van een arbitraal vonnis zie de artikelen 1064-1067 Rv-oud (resp. art. 1064a-1067 Rv-nieuw indien het geschil na 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt).

Een geslaagd beroep op vernietiging komt erg weinig voor.