Verklarende woordenlijst

Primair / subsidiair


Primair

“Primair” betekent: eerst;
“Subsidiair” betekent: vervolgens;
“Meer subsidiair” betekent: daarna;

Het is – om verschillende redenen – mogelijk dat wat een eiser het liefst wil, niet kan worden toegewezen. Vaak is het voor die eiser moeilijk te voorspellen hoe ver een scheidsgerecht met hem mee wil gaan. Om te voorkomen dat de vordering helemaal wordt afgewezen, zorgt hij er daarom voor dat het scheidsgerecht ook iets minder of iets anders kan toewijzen. Primair vordert hij dan het uiterste en subsidiair (en eventueel meer subsidiair) vordert hij iets minder. Bijvoorbeeld:

OM WELKE REDENEN:
[Eiser] het scheidsgerecht verzoekt [verweerder] te veroordelen om binnen 20 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan [verweerder]:
primair:
de scheuren in het stucwerk te herstellen, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,00 per dag voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [verweerder] in gebreke zal zijn aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 10.000,00 aan te verbeuren dwangsommen;
subsidiair:
ter zake van de herstelkosten op basis van herstel door een derde aan [eiser] te betalen € 25.000,00, te vermeerderen met de wettelijk rente daarover vanaf [datum verzuim] tot aan de dag der algehele voldoening;
meer subsidiair:
ter zake van de herstelkosten op basis van de door [verweerder] bespaarde kosten van herstel aan [eiser] te betalen € 20.000,00, te vermeerderen met de wettelijk rente daarover vanaf [datum verzuim] tot aan de dag der algehele voldoening;
zowel primair, als subsidiair, als meer subsidiair:
ter zake van de kosten van het deskundigenrapport aan
[eiser] te betalen € 750,00 met de wettelijke rente daarover vanaf [datum verzuim]tot aan de dag der algehele voldoening;
kosten rechtens,

Het scheidsgerecht zal altijd eerst de primaire eis beoordelen. Pas als deze niet kan worden toegewezen, zal het de subsidiaire eis beoordelen, vervolgens de meer subsidiaire eis etc.

U leest meer over de formulering van uw vordering in het hoofdstuk “De vordering formuleren” in het menu “Schrijven van processtukken”.