Verklarende woordenlijst

Eis


Eis

In de conclusie onderaan uw memorie van eis schrijft u waartoe u uw wederpartij wilt laten veroordelen. Dit heet de “eis” of “vordering”. De conclusie onderaan een processtuk waarin de vordering is opgenomen wordt ook “petitum” genoemd.

Arbiters moeten een oordeel geven over alle onderdelen van de eis, maar mogen niet meer toewijzen dan wordt geëist.

Ook al staat in het lichaam (middendeel) van al uw processtukken dat de aannemer een paar tegels in de badkamer niet heeft geplaatst en geeft hij zelf toe dat hij dat nog moet doen, hij zal in een vonnis nooit worden veroordeeld dat te doen als u dat in uw petitum niet hebt geëist.

De hele procedure draait dus om de eis in het petitum. Het is daarom belangrijk dat u er goed over nadenkt hoe u uw eis formuleert.

In het menu “Schrijven van processtukken” treft u voorbeelden van veel voorkomende soorten eisen en tips om uw eis naar wens in te richten.

Voorbeeld van alternatieve eisen en van een primaire en subsidiaire eis:
Regelmatig is een scheidsgerecht het met de eiser eens dat diens wederpartij is tekortgeschoten en dat de eiser ergens recht op heeft. Maar als de eiser teveel vraagt, kan zijn eis niet worden toegewezen.

Stel dat een eiser terecht stelt dat zijn bedrijfsvloer onacceptabele oneffenheden vertoont en dat de aannemer daarvoor aansprakelijk is. De eiser eist alleen herstel van de vloer.

Het scheidsgerecht gaat dit te ver, omdat de bedrijfsvoering niet noemenswaardig wordt belemmerd door de oneffenheden en de ontruiming van de vloer een € 10.000,00 per dag kostende stagnatie van de bedrijfsvoering met zich zou brengen. Het belang van eiser bij herstel weegt niet op tegen die kosten. Het scheidsgerecht moet de eis daarom wel afwijzen.

Met een alternatieve eis kan aan het scheidsgerecht een keuze worden geboden, zoals:

Eiser verzoekt het scheidsgerecht verweerder te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan verweerder:

  • de oneffenheden in de bedrijfsvloer te herstellen, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag dat verweerder niet aan deze veroordeling voldoet

of

  • € 15.000,00 aan eiser te betalen ter zake van schadevergoeding wegens waardevermindering van het gebouw door de oneffenheden in de bedrijfsvloer.

Als de eiser een voorkeur heeft voor één van beide eisen, kan hij beter een primaire en subsidiaire eis indienen, zoals:

Eiser verzoekt het scheidsgerecht

primair:
verweerder te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan verweerder de oneffenheden in de bedrijfsvloer te herstellen, onder verbeurte van een dwangsom van € 250,00 per dag dat verweerder niet aan deze veroordeling voldoet;

subsidiair:
verweerder te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis € 15.000,00, dan wel een door arbiters in billijkheid te bepalen bedrag,  aan eiser te betalen ter zake van schadevergoeding wegens waardevermindering van het gebouw door de oneffenheden in de bedrijfsvloer.”

Het scheidsgerecht zal altijd eerst de primaire eis beoordelen. Pas als die niet kan worden toegewezen, wordt de subsidiaire eis beoordeeld en als die niet kan worden toegewezen de meer subsidiaire etc.

Een ander voorbeeld van alternatieve eisen en een primaire en een subsidiaire eis treft u aan in het menu “Schrijven van processtukken”.