Verklarende woordenlijst

Appel op nader aan te voeren gronden


Soms dient een partij een memorie van grieven in zonder grieven. Zij stelt in die memorie dan dat zij haar grieven nog niet kan formuleren, bijvoorbeeld omdat zij nog op een deskundigenrapport zit te wachten. Zij vraagt daarbij om uitstel voor het indienen van een nadere memorie waarin zij de gronden van haar appel uiteen zal zetten.

In artikel 22 lid 3 Arbitragereglement RvA is vermeld dat hoger beroep moet worden ingesteld door indiening van een memorie van grieven. Een memorie van grieven waarin geen grieven zijn gesteld, voldoet niet aan die omschrijving.

Bovendien is in de regeling van het hoger beroep vermeld dat indiening van een tweede memorie niet is toegestaan (artikel 24 lid 1 Arbitragereglement RvA). 

In geschil 70.102 (vonnis van 7 september 1994 te vinden in het menu “Jurisprudentie”) is daarom beslist dat geen appel kan worden ingesteld op nader aan te voeren gronden.

In geschil 70.448, (vonnis van 24 mei 2000, eveneens te vinden in het menu “Jurisprudentie”), is dit echter wel toegestaan, in een situatie dat door de wederpartij toestemming was verleend.

Uit een en ander lijkt te volgen dat appel (binnen de appeltermijn) op nader aan te voeren gronden (na die termijn) tot de mogelijkheden behoort in de situatie dat de wederpartij daartoe toestemming heeft gegeven (of geeft).

Vanaf het Reglement van 14 januari 2019 is overigens in het Arbitragereglement van de RvA uitdrukkelijk vermeld dat de voorzitter in bijzondere gevallen op verzoek van een partij toestemming kan verlenen appel op nader in te dienen gronden in te stellen. Onder oudere Reglementen kon dat ook al op grond van art. 24 lid 1 jo 10 lid 2 blijkens de uitspraak in geschil 72.116 (vonnis van 23 januari 2019 te vinden in het menu “Jurisprudentie”).

Op grond van een  uitspraak van de burgerlijke rechter, inhoudende dat ook via arbitragereglementen overeengekomen appeltermijnen van openbare orde zijn,  moet de termijn van artikel 22 lid 3 Arbitragereglement RvA overigens ambtshalve worden toegepast.

Partijen kunnen steeds vóór het aflopen van de appeltermijn samen overeen komen die termijn te verlengen. Vanaf het Reglement van 1 januari 2015 is dit ook uitdrukkelijk in het Arbitragereglement van de RvA vermeld. Hier is in beginsel geen grens aan. Zolang de grieven worden ontvangen binnen de tussen partijen tijdig overeengekomen (verlengde) appeltermijn, zullen deze in beginsel worden geaccepteerd.