Veelgestelde vragen

Kan ik een procedure aanhangig maken bij de RvA?


In principe komen (bouw)geschillen terecht bij de burgerlijke rechter. Als u en uw wederpartij een overeenkomst tot arbitrage door de RvA hebben gesloten, is de RvA echter bevoegd om over uw geschil te oordelen.

De keuze voor arbitrage bij de RvA wordt meestal gemaakt in de (koop-/)aannemingsovereenkomst, de algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn verklaard of een ander contractstuk.

De overeenkomst tot arbitrage kan ook zijn opgenomen in een apart document van later datum.

Er hoeft zelfs geen schriftelijke overeenkomst tot arbitrage te zijn: als een verweerder in een procedure bij de RvA geen beroep doet op de onbevoegdheid van de RvA, zal het scheidsgerecht aannemen dat tussen partijen een overeenkomst tot arbitrage bestaat of dat de verweerder deze door stilzwijgende aanvaarding (alsnog) tot stand wil doen komen.

Indien echter de bevoegdheid van de RvA wordt betwist, kan de overeenkomst tot arbitrage uitsluitend worden bewezen door middel van een geschrift.

Als u verweerder bent en meent dat de RvA niet bevoegd is om te oordelen over de vordering die tegen u is ingesteld, wordt u geadviseerd de menu’s “Procederen voor de RvA”, “De bodemprocedure” en “Bevoegdheidsincident” te lezen.