Veelgestelde vragen

Ik ben het niet eens met de beslissing van het scheidsgerecht. Wat kan ik daartegen doen?


Herstel of aanvulling
Als het vonnis een kennelijke fout bevat, of niet volledig is, kunt u een verzoek doen tot herstel of aanvulling daarvan. Let op: dit kan alleen binnen een bepaalde termijn.

Hoger beroep
Als u het niet eens bent met de beslissing in het vonnis, kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Het geschil wordt dan opnieuw beoordeeld, voor zover om een nieuwe beoordeling wordt gevraagd. Let op: dit kan alleen binnen een bepaalde termijn.

Vernietiging
Op de in artikel 1065 Rv genoemde gronden (geldige arbitrageovereenkomst ontbreekt, samenstelling scheidsgerecht in strijd met de regelen, motiveringsgebreken en strijd met openbare orde of goede zeden) kan een arbitraal vonnis geheel of gedeeltelijk worden vernietigd door de rechtbank waar het vonnis is gedeponeerd.

Als hoger beroep nog mogelijk is, moet u (eerst) die weg volgen.

Een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis moet binnen drie maanden na de datum van depot daarvan bij de rechtbank (indien het geschil aanhangig is gemaakt voor 1 januari 2015), resp. het gerechtshof (indien het geschil aanhangig is gemaakt na 1 januari 2015) worden ingesteld, tenzij het vonnis met exequatur aan de wederpartij wordt betekend. In dat geval gaat een nieuwe termijn van drie maanden lopen (art. 1064 Rv lid 3-oud resp. art. 1064a lid 2 Rv-nieuw indien het geschil na 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt).

Een geslaagd beroep op vernietiging komt erg weinig voor.

Herroeping
Nog zeldzamer wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot herroeping. Het effect van een geslaagd beroep op herroeping is vernietiging van het bestreden vonnis.

Het gerechtshof van het ressort waar een arbitraal vonnis is gedeponeerd kan dat vonnis herroepen op de grond dat (art. 1068 Rv):
a) het vonnis geheel of ten dele berust op na de uitspraak ontdekt bedrog, door of met medeweten van de wederpartij gepleegd in de arbitrale procedure;
b) het vonnis geheel of ten dele berust op stukken die na de uitspraak vals blijken te zijn;
c) een partij na de uitspraak stukken die op de beslissing van het scheidsgerecht van invloed zouden zijn geweest en door de wederpartij zijn achtergehouden, in handen heeft gekregen.

Het beroep moet in beginsel binnen drie maanden na de ontdekking van de herroepingsgrond bij dagvaarding worden ingediend.