home > Onze procedures > Fast track bindend advies

Fast Track Bindend Advies

De RvA kent, naast haar andere procedures, sinds 2016 ook een Fast Track Bindend Advies procedure. Deze FT-procedure is uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt.
Door de deskundigheid van de bindend adviseur(s) is deze procedure met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de RvA geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft.

Inhoud

> voorbeelden van onderwerpen
> regiebijeenkomst mogelijk
> de uitspraak is bindend, tenzij …
> partijen spreken samen de ft-procedure af
> maatwerk
> vaste kosten
> kenmerken op een rij
> achtergrond


Voorbeelden van onderwerpen

Een FT-procedure kan bijvoorbeeld van pas komen bij de volgende vragen:

 • Wie is verantwoordelijk voor vertraging/bouwstop?
 • Is het ontwerp deugdelijk?
 • Is de wijze waarop de aannemer tijdens het werk optredende gebreken herstelt (of bijvoorbeeld het plan van aanpak dat hij ter zake heeft opgesteld) deugdelijk?
 • Behoren bepaalde werkzaamheden tot het aangenomen werk, of mag de aannemer daarvoor meerwerk in rekening brengen?

Regiebijeenkomst mogelijk

Om te kunnen beoordelen of het geschil zich leent voor een FT-procedure kan op heel korte termijn (twee werkdagen) na aanmelding van het geschil bij de RvA een regiebijeenkomst plaatsvinden van partijen met een (arbiter) FT-regisseur, waarin ook nadere procesafspraken kunnen worden gemaakt.

De uitspraak is bindend, tenzij …

De uitspraak is in ieder geval bindend totdat in een na oplevering aan te spannen procedure bij de bevoegde (scheids)rechter in eerste aanleg anders is beslist. Als een van partijen van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet hij dat binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laten weten.

De uitspraak is definitief bindend als geen van partijen binnen deze termijn laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden. Formeel is daarom sprake van een voorwaardelijk Bindend Advies.

Partijen spreken samen de procedure af

De FT-procedure is geen onderdeel van het Arbitragereglement van de RvA maar vastgelegd in een speciaal FT-reglement en moet daarom expliciet door partijen worden overeengekomen.

Maatwerk

Partijen kunnen in overleg met de RvA van het FT-reglement afwijkende procesafspraken maken, zodat maatwerk in verband met aard en urgentie van het geschil mogelijk is.

Vaste kosten

Voor een standaardprocedure, van twee schriftelijke rondes (met stukken van gelimiteerde omvang), een zitting en een schriftelijke uitspraak, gelden vaste tarieven : € 9.500 bij één bindend adviseur en € 15.000 bij drie bindend adviseurs (excl. btw)*
Naar het FT-Reglement (pdf).

Kenmerken op een rij

 1. Korte doorlooptijd door:
  • gelijktijdig indienen van stukken door partijen
  • korte termijnen voor indienen van stukken
  • gelimiteerde omvang van stukken
 2. Partijen zijn vrij in de keuze voor één of drie bindend adviseurs.
 3. Mondelinge uitspraak binnen (maximaal) zeven weken na start procedure.
 4. Schriftelijke uitspraak binnen (maximaal) negen weken na start procedure.
 5. Vast tarief standaardprocedure: € 9.500 bij één bindend adviseur en € 15.000 bij drie bindend adviseurs (excl. btw)*.
 6. De kostenverdeling is altijd 50/50 en partijen dragen steeds ieder de eigen kosten van hun advocaten.
 7. De uitspraak is definitief bindend indien geen van partijen binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden.
 8. Doet een van partijen dat wel dan is uitspraak in ieder geval bindend totdat na oplevering anders is beslist door de bevoegde (scheids)rechter.
 9. Gelet op de aard van de procedure is de uitspraak niet openbaar.
 10. In overleg met de RvA kan door partijen met betrekking tot procesgang en doorlooptijd van deze uitgangspunten worden afgeweken zodat maatwerk mogelijk is.
  *) tarieven gelden per 3 juli 2020 en tot nader order

Achtergrond

Op 17 november 2016 is Presolve (expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen) gelanceerd. Dit is een initiatief van een (op dit moment) achttal ervaren, professionele bouwgeschilbemiddelaars, waaronder een tweetal arbiters van de RvA (mr. Paul Smeets en mr. Alexa Gratama). Via dit expertisecentrum bieden zij partijen in de bouw een groot aantal mogelijkheden om geschillenvrij te bouwen.
Voor het geval het onverhoopt toch tot een geschil mocht komen, bleek er behoefte te bestaan aan een procedure bij de RvA met de kenmerken van de FT-procedure, zo bleek uit een door Presolve gehouden marktonderzoek. Op verzoek van Presolve heeft de RvA daarom de FTA-procedure ontwikkeld. Presolve kan nu deze procedure bij de RvA aanbieden als onderdeel van haar instrumentarium maar vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks bij de RvA terecht voor deze FT-procedure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. M. Niesen of mr. J.S. van Luik (030-2343222).