Nieuw! Arbitragereglement RvA van 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 kent de RvA een nieuw Arbitragereglement. Dit was noodzakelijk omdat per 1 januari 2015 Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat de regels bevat voor een arbitrageprocedure, ingrijpend is vernieuwd. Die wet is van toepassing op alle arbitrages, die vanaf 1 januari 2015 aanhangig worden gemaakt.

Of het nieuwe Arbitragereglement geldt, hangt echter af van wat daarover is afgesproken in de aannemingsovereenkomst en/of daarbij behorende algemene voorwaarden. Vaak wordt daarin verwezen naar het Arbitragereglement of de Statuten van de RvA zoals die golden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst.

Dit kan betekenen dat in een procedure een ouder Arbitragereglement dan dat van 1 januari 2015 van toepassing is. Omdat dit tot onduidelijkheden in de procedure aanleiding kan geven, kan in deze gevallen door de RvA aan partijen worden gevraagd om in te stemmen met de toepasselijkheid van het Arbitragereglement van 1 januari 2015.

« Terug