Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

Update 12 januari 2021: zittingen en de verlengde Lockdown maatregelen

De per 12 januari jl., door de overheid tot en met 9 februari a.s. verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid van de RvA dat in belang van partijen de zittingen zoveel mogelijk doorgang vinden. De RvA volgt daarmee het beleid van de overheidsrechtspraak. Vanzelfsprekend gebeurt dit steeds met in achtneming van alle overheids-richtlijnen.

Indien in verband met die maatregelen een zittingslocatie in hotels e.d. niet beschikbaar blijkt, wordt gezocht naar een alternatieve locatie of, in overleg met partijen, arbiters en secretaris of een videozitting mogelijk en gewenst is. Zo nodig hoort u hiervan tijdig voor de datum van de zitting.

Vanwege de grootte van de beschikbare zittingsruimtes in combinatie met de anderhalvemeternorm is het aantal personen dat aan de zitting kan deelnemen aan een beperkt maximum verbonden.  Bij de uitnodiging voor de zitting wordt dit maximum aantal deelnemers medegedeeld.

Mocht een partij meer dan dit maximum aantal personen willen laten deelnemen, dan kan dat via een videoverbinding. Bij zittingen op kantoor van de RvA kan de RvA dit verzorgen, bij zittingen elders in het land, dient de partij daarvoor in beginsel zelf te zorgen.

Indien iemand de zitting niet kan bijwonen vanwege thuisquarantaine, is dat in het algemeen geen reden om de zitting te annuleren. Deze persoon kan de zitting dan bijwonen via video-verbinding (zie hierboven).    

Bij de eventuele bezichtiging streeft de RvA er naar om het aantal personen dat daaraan fysiek deelneemt zo beperkt mogelijk te laten zijn. In overleg met partijen op de zitting is dit bij voorkeur niet meer dan één persoon per partij en – als er drie arbiters zijn – slechts één van arbiters.  Degenen die niet fysiek aanwezig zijn, kunnen dan door wel aanwezigen per telefoon/video (Facetime, Whats App video etc.) op de hoogte worden gehouden.

Verder dient men bij de eventuele bezichtiging steeds een mondkapje te dragen.

Digitale zittingen blijven mogelijk
Partijen hebben overigens steeds de mogelijkheid de zitting per videoverbinding te doen, voor zover geen bezichtiging van het bouwwerk noodzakelijk is. Sinds 17 maart jl. worden er al zittingen per video-verbinding gedaan (waarbij arbiters en secretaris vanuit het kantoor van de RvA deelnamen) zodat de RvA daar al ervaring mee heeft. Alhoewel de interactie met partijen anders is dan met een fysieke bijeenkomst en in het begin even gewend moet worden aan deze wijze van communicatie, blijkt een video-zitting een goed alternatief te zijn voor zaken waarin geen bezichtiging nodig is.

Indienen stukken
Partijen wordt verzocht om de stukken niet alleen op papier maar ook steeds digitaal in te dienen, bij voorkeur als doorzoekbare PDF of gewone PDF, waarbij alle producties voorzien zijn van een individuele digitale bladwijzer.

Bereikbaarheid kantoor RvA
Het kantoor van de RvA is gewoon bereikbaar. Omdat wordt gewerkt met een beperkte bezetting kan het iets langer duren voordat u een reactie krijgt. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

 


Iedereen die een bouwgeschil heeft, kan dat aan de RvA voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is. Meestal is dit al in de overeenkomst of algemene voorwaarden vastgelegd. Als dat niet zo is dan kunnen partijen het alsnog samen (schriftelijk) afspreken.

En of dat geschil nu gaat over de uitvoering van een verkeerstunnel, over de oplevering van een woning of over de technische installatie van een bedrijfspand: als men in de bouw er samen niet uitkomt, kiest men vaak voor de RvA om recht te spreken. In 2019 behandelde de RvA ruim 600 bouwgeschillen.

De RvA is een onafhankelijke stichting met het doel recht te spreken in geschillen die verband houden met de bouw in de ruimste zin van het woord. De arbiters (leden-deskundige) van de RvA worden met name geselecteerd op grond van hun in de praktijk bewezen kwaliteiten op bouwgebied. De leden-jurist zijn vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht. Arbiters worden steeds bijgestaan door een in het bouwrecht gespecialiseerde secretaris-jurist.

In ieder geschil worden die arbiters benoemd van wie (bouw)technische ervaring en kennis het beste aansluiten op het onderwerp van dat geschil. Daarmee heeft het scheidsgerecht een grote kennisvoorsprong op de burgerlijke rechter en wordt efficiënte arbitrale rechtspraak van hoge kwaliteit geleverd. Bovendien wijzen arbiters (sinds het arbitragereglement van 1 januari 2015), net als de gewone rechter, vonnis volgens de regels van het recht.

De onafhankelijkheid van arbiters is drievoudig gewaarborgd. De Voorzitter van de RvA selecteert voor een bepaalde zaak een of meerdere arbiters die geen enkele band hebben met partijen in het geschil. Hij doet dit aan de hand van een uitgebreid gegevensbestand. Vervolgens moeten de benoemde arbiters een verklaring ondertekenen dat zij geen relaties hebben met de betreffende partijen en tot slot kunnen partijen gemotiveerd bezwaar maken tegen een bepaalde arbiter.

De zittingen worden meestal in de buurt van de bouwlocatie gehouden, zodat arbiters zo nodig de technische geschilpunten kunnen bezichtigen. Geschillen waarin dat niet nodig is, worden centraal in Nederland, in Utrecht, gehouden. Op verzoek van partijen, kan - zonder meerkosten - de zitting in de buurt van hun woonplaats worden gehouden.

De uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de gewone rechter.

De RvA is financieel onafhankelijk en wordt geheel gefinancierd uit de kosten die bij partijen in rekening worden gebracht voor de behandeling van de geschillen. 

Indien u een geschil hebt over een nieuwbouwwoning waarop een GIW, WONINGBORG of STIWOGA garantie van toepassing is, gaat u via de knop links op deze pagina naar de aparte afdeling Garantiewoningen. De informatie op de overige delen van deze website is in beginsel niet van toepassing op de procedure in zulke geschillen.

Met ingang van 2 januari 2013 wikkelt de Raad van Arbitrage ook RVOI-geschillen af. Dit is bepaald in het nieuwe reglement van de Commissie van Geschillen dat per deze datum in werking is getreden. 


 

Actueel

Update 12 januari 2021: zittingen en de verlengde Lockdown maatregelen

De per 12 januari jl., door de overheid tot en met 9 februari a.s. verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, brengen geen wijziging in het beleid...
» Lees meer

Jaarbericht RvA 2020 is gepubliceerd

Jaarbericht RvA 2020 gepubliceerd: ‘Recht doen aan complexiteit en onvoorspelbaarheid’. Twee grote spelers uit de bouwwereld delen hun inzichten in de ontwikkelingen i...
» Lees meer

Interview met bestuursvoorzitter Reina Weening in Cobouw

Hieronder vindt u het interview met bestuursvoorzitter Reina Weening in Cobouw van 2 juni 2020 (pdf opent in apart venster).
» Interview met bestuursvoorzitter Reina Weening in Cobouw
» Lees meer