Privacy Statement Raad van Arbitrage voor de Bouw

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna genoemd: “RvA”) is een onafhankelijke stichting met het doel recht te spreken in geschillen die verband houden met de bouw in de ruimste zin van het woord. Iedereen die een bouwgeschil heeft, kan dat aan de RvA voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is. Door de aard van deze dienstverlening verwerkt de RvA persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te borgen gaat de RvA uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en houdt de RvA zich aan de geldende wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de RvA (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Verwerken van persoonsgegevens

Doeleinden & wettelijke grondslag voor de verwerking  

RvA verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst en dan wel voor de volgende doeleinden:

  • Optimalisering van de uitvoering van de procedures (reguliere arbitrage & garantie woninggeschillen).
  • Optimalisering van de bedrijfsvoering voor de procedures (reguliere arbitrage & garantiewoninggeschillen).

Wanneer u (telefonisch) contact opneemt met de RvA is er een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Het doeleinde van deze verwerking is om u goed van dienst te kunnen zijn.

Om de toegankelijkheid van de website van de RvA te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser.

Uw gegevens worden enkel in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt, dus alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Welke gegevens verwerkt de RvA van u?  

De RvA verwerkt de volgende ten behoeve van de hiervoor benoemde doeleinden de volgende gegevens:

  • Procespartijen: naam, titulatuur, adres, woonplaats, correspondentieadres, telefoonnummer, e-mailadres bedrijfsnaam & financiële gegevens.
  • Persoonsgegevens in procestukken: producties kunnen foto’s, financiële gegevens & kopie legitimatiebewijs bevatten.
  • Juristen: naam, functie & e-mailadres.

N.B.:

De website van de RvA bevat links naar websites van derden. RvA is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Verstrekking aan derden

De RvA verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij de RvA daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

De RvA zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf in een land buiten de EER tenzij adequate maatregelen zijn getroffen.

Plichten en verantwoordelijkheden

De RvA is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft de plicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

De RvA hanteert een informatiebeveiligingsbeleid waarbij voor het bepalen van de maatregelen steeds wordt gekeken naar de huidige stand van de techniek. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en (tweefactor)toegangscontroles op (computer)systemen, maakt de RvA gebruik van dataclassificatie, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Toegang tot de persoonsgegevens is dan ook op een ‘need to know’ basis.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

De RvA bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan 7 jaar.

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De RvA heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Heeft u via onze website toegang tot persoonsgegevens die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via info@raadvanarbitrage.nl
Om uw melding zo snel mogelijk te kunnen verhelpen vragen wij u zo volledig mogelijke beschrijving te geven.

Uw rechten

Middels dit privacybeleid informeert de RvA u voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt kunnen worden. Naast dit recht op informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. Zo heeft u, onder voorwaarden zoals in de wet bepaalt, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@raadvanarbitrage.nl of door een brief aan ons te sturen naar het volgende adres, Postbus 19290 (3501 DG) te Utrecht t.a.v. Privacy, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Voor de manier waarop u ons veilig kunt voorzien van een kopie legitimatiebewijs verwijzen wij u graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kan door RvA worden afgewezen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u meer dan gemiddeld informatieverzoeken doet.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. 

Wijzigen privacybeleid

Dit privacybeleid is vastgesteld op 15 februari 2018 en vervangt alle voorgaande versies. Dit beleid kan door RvA te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.raadvanarbitrage.nl. Wij raden u aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen tijdig op de hoogte bent.

Contact

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw, kantoorhoudende aan het Godebaldkwartier 407 (3511 DT) te Utrecht. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Als u vragen of verzoeken heeft over dit privacybeleid dan kunt u contact opnemen met de RvA via het telefoonnummer 030 - 2 343 222 of via info@raadvanarbitrage.nl