Deskundigenbericht van de RvA

Het deskundigenbericht op verzoek van of via de rechtbank

Het deskundigenbericht van de RvA op verzoek van de rechtbank wordt via de rechtbank afgehandeld. De rechtbank zal in een tussenvonnis het deskundigenbericht opdragen met daarin de naam van de deskundige(n) van de RvA en een opsomming van de door de deskundige(n) te beantwoorden vragen. Vaak worden partijen daarbij door de rechter betrokken en kunnen zij hun wensen over te benoemen deskundige(n) kenbaar maken. De deskundige(n) van de RvA zal (zullen) zich bij het uitbrengen van dit deskundigenbericht in de meeste gevallen laten bijstaan door het secretariaat van de RvA.  

Het deskundigenbericht op verzoek van een partij of partijen

Als partijen een geschil hebben op grond van een overeenkomst, waarin staat dat de RvA bevoegd is het geschil te beslechten, dan zal er in het algemeen geen behoefte bestaan aan een afzonderlijk deskundigenbericht door de RvA. In het geschil bij de RvA kunnen de arbiters immers hun onpartijdig, objectief en deskundig oordeel geven over het geschilpunt. In dergelijke gevallen is het daarom ook niet mogelijk om van de RvA een deskundigenbericht te krijgen.

Het deskundigenbericht: wanneer en door wie aan te vragen?

Zijn partijen niet overeengekomen eventuele geschillen in arbitrage door de RvA te laten beslechten, dan staat niets eraan in te weg de hulp van de RvA in te roepen als partijen, of één van hen, behoefte heeft aan een deskundig oordeel, zonder dat daarmee het geschil bindend wordt beslecht. Ook kunnen partijen alsnog op voorhand of achteraf besluiten dat zij zich zullen neerleggen bij het deskundige oordeel. In dat geval kan sprake  zijn van een bindend advies.

Het is sterk aan te raden steeds samen met de tegenpartij te vragen om een deskundigenbericht. Daarmee kan worden voorkomen dat na het uitbrengen van het deskundigenbericht de tegenpartij de kracht ervan zal proberen af te zwakken door te zeggen, dat het een partijdeskundige is geweest, suggererend dat het bericht niet objectief of onpartijdig is.

Hoe vraag ik een deskundigenbericht aan?

Het aanvragen van een deskundigenbericht kan per gewone brief of mail aan de RvA. Daarin wordt melding gemaakt van degenen die betrokken zijn bij het bouwwerk en wordt zo goed mogelijk omschreven wat het probleem is, waarover men opheldering wenst. Bij dat verzoek worden alle van belang zijnde stukken gevoegd. Het gaat dan om de overeenkomst, de technische omschrijving, gewisselde correspondentie en dergelijke.

Wie wordt er tot deskundige benoemd?

Op grond van het verzoek zal de RvA een lid van de RvA selecteren dat beschikt over de gevraagde deskundigheid, dat vrij staat tegenover de betrokkenen en dat bereid en in staat is om op zo kort mogelijke termijn het gevraagde bericht uit te brengen.

De kosten

Als de deskundige is gevonden, dan wordt hem gevraagd een inschatting te maken van de kosten. Soms zullen die kosten alleen uit zijn eigen tijd tegen het door hem vastgestelde tarief bestaan, maar soms zal hij ook een gespecialiseerd bureau in de arm moeten nemen om bepaalde proeven te doen, metingen uit te voeren of iets dergelijks. Die kosten moeten dan afzonderlijk worden berekend. Ook komt het voor dat de deskundige bijstand verzoekt van het secretariaat van de RvA om de procedure administratief te begeleiden en eventueel het bericht te schrijven. Daarvoor gelden de normale tarieven van de RvA, zie hiervoor het kostenoverzicht bij het waarborgsom- en kostenschema. Op grond van de door de deskundige gemaakte inschatting zal aan de aanvragende partij(en) een waarborgsom voor de te maken kosten worden gevraagd.

De verdere gang van zaken

Als de deskundige gebruik maakt van het secretariaat van de RvA, dan zullen alle verdere contacten via het secretariaat van de RvA blijven verlopen. Maakt de deskundige daar geen gebruik van, dan wordt hij rechtstreeks met partijen in contact gebracht, waarna de bemoeienis van de RvA met het deskundigenbericht eindigt. In het navolgende wordt uitgegaan van voortgezette behandeling via de RvA.

Na ontvangst van de waarborgsom zal doorgaans met partijen een afspraak worden gemaakt, waarop de deskundige de zaak met partijen kan bespreken. De bijeenkomst staat onder leiding van de deskundige. Hij zal daarbij precies in beeld proberen te krijgen wat het probleem van partijen behelst en wat er nodig is om tot een volledig oordeel te komen. Zo nodig kan hij ter plekke al dan niet destructief onderzoek doen.

Met destructief wordt bedoeld dat er iets wordt verwijderd dat het zicht op de oorzaak van het probleem verhindert. Als er bijvoorbeeld wordt geklaagd dat de isolatie in de spouw niet goed is, dan kan het nodig zijn één of een paar stenen te verwijderen om in de spouw te kijken naar de aanwezige isolatie. Dit zal natuurlijk zo voorzichtig mogelijk gebeuren en zonder dat verdere schade wordt aangericht.

Als er vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd, eventueel door een extern bureau, dan zal de deskundige dat ter plekke met partijen bespreken. Wanneer alle gegevens zijn verzameld, die de deskundige meent nodig te hebben voor zijn oordeel, zal hij op basis daarvan het deskundigenbericht schrijven of laten schrijven door de secretaris. Partijen kunnen afspreken dat zij het bericht eerst in concept krijgen toegezonden en daar commentaar op kunnen leveren. Daarmee wordt voorkomen dat het bericht is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens of dat de deskundige antwoord geeft op vragen die partijen niet beantwoord willen zien. Nadat partijen dan het concept-bericht van hun commentaar hebben voorzien, zal dat bericht definitief worden gemaakt en, na betaling van de kosten ervan, aan partijen worden toegezonden. Daarmee is het deskundigenbericht voltooid.

Als een partij een dergelijk bericht inbrengt bij een procedure bij de rechtbank, kan zij ervoor kiezen bij een comparitie van de rechtbank de deskundige mee te nemen om door de rechter te worden gehoord. Hierover moeten afzonderlijke afspraken met de deskundige worden gemaakt, vooral ook op het gebied van de kosten daarvoor. In het algemeen kan de deskundige hiervoor rechtstreeks worden benaderd.