Regeling samenwerking Duitse Raad

Regeling Duits-Nederlandse arbitrages

De Raad van Arbitrage voor de Bouw- hierna te noemen de ”Nederlandse Raad” heeft in 2000 samen met het Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland - hierna te noemen de ”Duitse Raad”(www.Schiedsgericht.org) - besloten om bij arbitrages, waarin partijen van beide nationaliteiten optreden, deze de  mogelijkheid  te bieden te kiezen voor een scheidsgerecht, waarin arbiters van beide nationaliteiten optreden.

De regeling (als het geschil bij de Nederlandse Raad aanhangig is gemaakt) komt in het kort hierop neer:

 • Partijen kunnen gezamenlijk kiezen voor een lid van de  Duitse Raad of dat aan de voorzitter van de Duitse Raad over te laten;
 • Van toepassing is het Arbitragereglement van de Nederlands Raad;
 • Voertaal op de zitting is Nederlands, aanwezigheid tolk is mogelijk evenals een vertaling van het vonnis in het Duits;
 • De tarieven van de Nederlandse Raad worden gehanteerd.  

A. Arbitrage in Nederland

 1. Indien bij de Nederlandse Raad een arbitrage aanhangig wordt gemaakt waarin een Duitse (rechts-)persoon als partij is betrokken, wijst de voorzitter van de Nederlandse Raad de partijen op de mogelijkheid dat zij er gezamenlijk voor kunnen kiezen, dat één van de leden van het scheidsgerecht een voor de Duitse Raad werkzame persoon zal zijn. Daarbij wordt een exemplaar van deze regeling verstrekt, dat, zodra de keuze is gemaakt, geacht wordt deel uit te maken van de tussen partijen gesloten arbitrale overeenkomst.
 2. Indien partijen de keuze maken als sub 1 bedoeld, verzoekt de voorzitter van de Nederlandse Raad aan de Duitse Raad een Duitse arbiter aan te wijzen. Indien partijen bij het verzoek zelf een voordracht voor de te benoemen voor de Duitse Raad werkzame persoon hebben gedaan, wijst de Duitse Raad - zo mogelijk - deze aan.
 3. Een oproeping in vrijwaring is uitsluitend mogelijk, indien de in vrijwaring op te roepen derde zich aansluit bij het optreden van een Nederlands-Duits scheidsgerecht. Partijen, die hebben gekozen als sub 1 bedoeld, zien daarmee af van verzet tegen de toelating van verzoeken van derden tot voeging en tussenkomst, voor zoveel dat verzet uitsluitend is gebaseerd op het niet met deze derde gemaakt zijn van de keuze sub 1.
 4. Indien het Duitse lid van het scheidsgerecht moet worden vervangen, wordt te dezen gehandeld conform het bepaalde sub 2.
 5. In geval van arbitraal hoger beroep, wordt ook het appèlscheidsgerecht samengesteld conform deze regeling.
 6. De arbitrage richt zich verder geheel naar de Statuten van de Raad. De gedingtaal is Nederlands. Het vonnis wordt in Nederland gewezen in de Nederlandse taal. De tariefstructuur en de honorering van arbiters is conform de tarieven geldende voor de Nederlandse Raad.
 7. Partijen, zowel als het Duitse lid van de scheidsgerecht, kunnen vragen om de aanwezigheid van een tolk ter zitting. Dergelijke verzoeken worden steeds ingewilligd. Het Duitse lid kan tevens vragen om een vertaling van het conceptvonnis en het definitieve vonnis. Indien een vertaling is verzorgd van het vonnis in de Duitse taal, ontvangt ook de Duitse partij daarvan een exemplaar. Maatgevend is evenwel de Nederlandse versie. De Nederlandse Raad is belast met de verzorging van hetgeen in dit artikel is vermeld. De daaraan verbonden kosten maken deel uit van de arbitragekosten.
 8. Een door arbiters getekend afschrift van het vonnis wordt ter archivering ter beschikking gesteld aan de Duitse Raad. Mocht een vertaling tot stand zijn gekomen in de Duitse taal, dan wordt ook daarvan een exemplaar ter archivering ter beschikking gesteld aan de Duitse Raad.
 9. De Duitse Raad stelt de Nederlandse Raad voor zoveel mogelijk een lijst van voor de Duitse Raad werkende personen beschikbaar, die bereid zijn op te treden als lid van een Nederlands scheidsgerecht, met vermelding dat de betreffende persoon bereid is op te treden in arbitrages, waarvan de zitting plaats heeft in Duitsland, dan wel ongeacht de plaats van de zitting.

B. Arbitrage in Duitsland

 1. Indien bij de Duitse Raad een arbitrage aanhangig wordt gemaakt, waarin een Nederlandse (rechts-)persoon als partij is betrokken, wijst de Duitse Raad de partijen op de mogelijkheid dat op verzoek van één partij een van de leden van het scheidsgerecht een lid van de Nederlandse Raad zal zijn. Daarbij wordt een exemplaar van deze regeling verstrekt, dat, zodra de keuze is gemaakt, geacht wordt deel uit te maken van de tussen partijen gesloten arbitrale overeenkomst.
 2. Indien één van de partijen kiest als sub 1 bedoeld, wijst de voorzitter van deRaad op verzoek van de Duitse Raad een lid van de Nederlandse Raad aan. Indien bij het maken van de keuze door één of beide partijen , de beide partijen een gezamenlijke voordracht voor het te benoemen lid hebben gedaan, wijst de voorzitter van de Raad - zo mogelijk - deze aan.
 3. Een oproeping in vrijwaring is uitsluitend mogelijk, indien de in vrijwaring op te roepen derde zich aansluit bij het optreden van een Duits-Nederlands scheidsgerecht. Een Partij, die heeft gekozen als sub 1 bedoeld, ziet daarmee af van verzet tegen de toelating van verzoeken van derden tot voeging en tussenkomst, voor zoveel dat verzet uitsluitend is gebaseerd op het niet met deze derde gemaakt zijn van de keuze sub 1.
 4. Indien het Nederlandse lid moet worden vervangen, wordt te dezen gehandeld conform het bepaalde sub 2.
 5. In geval van arbitraal hoger beroep, wordt ook het appèlscheidsgerecht samengesteld conform deze regeling.
 6. De arbitrage richt zich verder geheel naar het arbitragereglement van de Duitse Raad. De gedingtaal is Duits. Het vonnis wordt in Duitsland gewezen in de Duitse taal. De tariefstructuur en de honorering van arbiters is conform de tarieven geldende voor de Duitse Raad.
 7. Van het scheidsgerecht in Duitsland maakt steeds een Duitse jurist die aan de kwalificatie voor het rechtersambt voldoet deel uit.
 8. Partijen, zowel als het Nederlandse lid van het scheidsgerecht, kunnen vragen om de aanwezigheid van een tolk ter zitting. Deze verzoeken worden steeds ingewilligd. De daaraan verbonden kosten maken deel uit van de kosten van de arbitrage. Het Nederlandse lid kan tevens vragen om een vertaling van het conceptvonnis en het definitieve vonnis. Indien een vertaling is verzorgd van het vonnis in de Nederlandse taal, ontvangt ook de Nederlandse partij daarvan een exemplaar. Maatgevend is evenwel de Duitse versie. De Duitse Raad is belast met de verzorging van hetgeen in dit artikel is vermeld. De daaraan verbonden Kosten maken deel uit van de arbitragekosten.
 9. Een door arbiters getekend afschrift van het vonnis wordt ter archivering ter beschikking gesteld van de Nederlandse Raad. Mocht een vertaling tot stand zijn gekomen in de Nederlandse taal, dan wordt daarvan een door arbiters getekend exemplaar ter archivering ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Raad.
 10. De Nederlandse Raad stelt de Duitse Raad een lijst van leden van de Nederlandse Raad beschikbaar, die bereid zijn op te treden als lid van een duits scheidsgerecht, met vermelding of het betreffende lid alleen bereid is op te treden in arbitrages, waarvan de zitting plaats heeft in Nederland, dan wel ongeacht de plaats van de zitting.

Regelung deutsch niederländischer Schiedsverfahren

Der Raad van Arbitrage voor de Bouw - nachstehend ”niederländisches Schiedsgericht“ - hat im Jahr 2000 zusammen mit dem Schiedsgericht für privates Baurecht Deutschland - nachstehend ”deutsches Schiedsgericht“ (www.Schiedsgericht.org ) - beschlossen, bei Schiedsverfahren mit Parteien aus beiden Staaten diesen die Möglichkeit zu bieten, ein Schiedsgericht zu wählen, in dem Schiedsrichter aus beiden Staaten vertreten sind.

Kurz gesagt:

Schiedsverfahren in den Niederlanden: das deutsche Bauschiedsgericht schlägt auf Anfrage des niederländischen Bauschiedsgericht einen Schiedsrichter vor, der bereit ist als Mitglied des niederländischen Schiedsgerichtsverfahrens nach niederländischen Recht mitzuwirken.

Umgekehrt (Schiedsverfahren in Deutschland) benennt das niederländische Bauschiedsgericht einen Schiedsrichter, der auf Anfrage des deutschen Bauschiedsgerichtes als Mitglied eines Schiedsgerichtsverfahrens vor dem deutschen Bauschiedsgericht nach deutschen Recht tätig wird.

Die vollständige Regelung:

A. Schiedsverfahren in den Niederlanden

 1. Falls beim niederländischen Schiedsgericht ein Schiedsverfahren anhängig gemacht wird, in dem eine deutsche (juristische) Person Partei ist, weist der Vorsitzende des niederländischen Schiedsgerichtes die Parteien auf die Möglichkeit hin, daβ sie gemeinsam sich dafür entscheiden können, daβ einer der Schiedsrichter des Schiedsgerichtes ein für das deutsche Schiedsgericht tätiger Schiedsrichter sein soll. Dabei wird ein Exemplar dieses Regelwerkes ausgehändigt, das nach entsprechender Entscheidung der Parteien als Teil der zwischen den Parteien geschlossenen Schiedsvereinbarung angesehen wird.
 2. Falls die Parteien sich gemäβ Ziffer 1 entscheiden, bittet der Vorsitzende des niederländischen Schiedsgerichtes das deutsche Schiedsgericht, einen deutschen Schiedsrichter zu benennen. Falls die Parteien in ihrem Antrag selbst einen Vorschlag für den zu benennenden und für das deutsche Schiedsgericht tätigen Schiedsrichter gemacht haben, bestimmt das deutsche Schiedsgericht -sofern möglich- diesen Schiedsrichter.
 3. Eine Freistellungsklage ist ausschlieβlich möglich, wenn der Freistellungskläger sich der Bestimmung eines nieder-ländisch - deutschen Schiedsgerichtes anschlieβt. Parteien, die eine Entscheidung gemäβ Ziffer 1 getroffen haben, verzichten auf Rechtsmittel gegen Zulassung von Anträgen von Dritten auf Verbindung von Verfahren bzw. Vermittlung, soweit das Rechtsmittel ausschlieβlich auf dem Fehlen einer Vereinbarung mit dem Dritten gemäβ Ziffer 1 basiert.
 4. Falls das deutsche Mitglied des Schiedsgerichtes ersetzt werden muβ, wird ebenfalls insoweit gemäβ Ziffer 2 verfahren.
 5. Im Falle eines schiedsrichterlichen Berufungsverfahrens wird auch das Berufungsschiedsgericht gemäβ diesem Regelwerk zusammengesetzt.
 6. Das Schiedsverfahren richtet sich im übrigen vollständig nach den Verfahrensregeln des niederländischen Schiedsgerichtes. Die Gerichtsprache ist niederländisch. Das Urteil wird in den Niederlanden in der niederländischen Sprache verkündet. Die Tarifstruktur und die Gebühren für die Schiedsrichter richten sich nach den geltenden Tarifen für das niederländische Schiedsgericht.
 7. Die Parteien sowie das deutsche Mitglied des Schiedsgerichtes können die Anwesenheit eines Dol- metschers bei der Verhandlung beantragen. Derartige Anträge werden immer genehmigt. Das deutsche Mitglied kann auβerdem um eine Übersetzung des Urteilsentwurfes und des definitiven Urteils bitten. Falls eine Übersetzung des Urteils in die deutsche Sprache erfolgt, erhält auch die deutsche Partei hiervon ein Exemplar. Maβgeblich ist jedoch die niederländische Version. Das niederländische Schieds-gericht ist verantwortlich für die Ausführung der Be-stimmungen in diesem Artikel. Die hiermit verbundenen Kos-ten sind Kostenbestandteil des Schiedverfahrens.
 8. Eine von den Schiedsrichtern unterzeichnete Abschrift des Urteils wird zu Archivzwecken dem deutschen Schiedsgericht zur Verfügung gestellt. Ist eine Übersetzung des Urteils in die deutsche Sprache erfolgt, dann wird auch ein Exemplar hiervon dem deutschen Schiedsgericht zur Archivierung übergeben.
 9. Das deutsche Schiedsgericht stellt dem niederländischen Schiedsgericht eine Liste mit für das deutsche Schiedsgericht tätigen Personen zur Verfügung, die bereit sind, als Mitglied eines niederländischen Schiedgerichtes tätig zu werden. Darin ist anzugeben, ob die Person bereit ist, bei Schiedsver-fahren mitzuwirken, in denen die mündliche Verhandlung in Deutschland stattfindet oder auch unabhängig vom Ver- handlungsort.

B. Schiedsverfahren in Deutschland

 1. Falls beim deutschen Schiedsgericht ein Schiedsverfahren anhängig gemacht wird, in dem eine niederländische (juristische) Person Partei ist, weist das deutsche Schiedsgericht die Parteien auf die Möglichkeit hin, daβ auf Antrag einer Partei einer der Schiedsrichter des Schiedsgerichtes ein für das niederländische Schiedsgericht tätiger Schiedsrichter sein soll. Dabei wird ein Exemplar des Regelwerkes ausgehändigt, das nach entsprechender Entscheidung der Parteien als Teil der zwischen den Parteien geschlossenen Schiedsvereinbarung angesehen wird.
 2. Falls eine Parteie sich gemäβ Ziffer 1 entscheidet, bittet der Vorsitzende des Schiedsgerichtes das niederländische Schiedsgericht, einen niederländischen Schiedsrichter zu benennen. Falls beide Parteien selbst einen Vorschlag für den zu benennenden und für das niederländische Schiedsgericht tätigen Schiedsrichter gemacht haben, bestimmt das niederländische Schieds-gericht sofern möglich - diesen Schiedsrichter.
 3. Eine Streitverkündung ist ausschlieβlich möglich, wenn der Streitverkündete sich der Bestimmung eines deutsch- niederländischen Schiedsgerichtes anschlieβt. Eine Parteie, die eine Entscheidung gemäβ Ziffer 1 getroffen hat, verzichtet auf Rechtsmittel gegen Zulassung von Anträgen von Dritten auf Verbindung von Verfahren bzw. Vermittlung soweit das Rechtsmittel ausschlieβlich auf dem Fehlen einer Verein-barung mit dem Dritten gemäβ Ziffer 1 basiert.
 4. Falls das niederländische Mitglied des Schiedsgerichtes ersetzt werden muβ, wird insofern gemäβ Ziffer 2 verfahren.
 5. Im Falle eines schiedsrichterlichen Berufungsverfahrens wird auch das Berufungsschiedsgericht gemäβ diesem Regelwerk zusammengesetzt.
 6. Das Schiedsverfahren richtet sich im übrigen vollständig nach dem Verfahrensregeln des deutschen Schiedsgerichtes. Die Gerichtssprache ist Deutsch. Das Urteil wird in Deutsch-land in der deutschen Sprache verkündet. Die Tarifstruktur und die Gebühren für die Schiedsrichter richten sich nach den geltenden Tarifen für das deutsche Schiedsgericht.
 7. Ein Schiedsrichter des Schiedsgerichtes in Deutschland ist stets deutscher Jurist mit der Befähigung zum Richteramt.
 8. Die Parteien sowie das niederländische Mitglied des Schiedsgerichtes können die Anwesenheit eines Dol- metschers beantragen. Derartige Anträge werden immer genehmigt. Das niederländische Mitglied kann auβerdem um eine Übersetzung des Urteilsentwurfs und des definitiven Urteils bitten. Falls eine Übersetzung des Urteilsentwurfs des Urteils in die niederländische Sprache erfolgt, erhält auch die niederländische Partei hiervon ein Exemplar. Maβgeblich ist jedoch die deutsche Version. Das deutsche Schiedsgericht ist dafür verantwortlich für die Ausführung der Bestimmungen in diesem Artikel. Die hiermit verbundenen Kosten sind Teil der Schiedverfahrenkosten.
 9. Eine von den Schiedsrichtern unterzeichnete Abschrift des Urteils wird zu Archivzwecken dem niederländischen Schiedsgericht zur Verfügung gestellt. Ist eine Übersetzung des Urteils in die niederländische Sprache erfolgt, dann wird auch ein Exemplar hiervon dem niederländischen Schiedsgericht zur Archivierung übergeben.
 10. Das niederländische Schiedsgericht stellt dem deutschen Schiedsgericht eine Liste mit für das niederländische Schiedsgericht tätigen Personen zur Verfügung, die bereit sind, als Mitglied eines deutschen Schiedsgerichtes tätig zu werden. Darin ist anzugeben, ob die Person bereit ist, in Schiedsverfahren mitzuwirken, in denen die mündliche Verhandlung in den Niederlanden stattfindet oder auch unabhängig vom Verhandlungsort.

Absichtserklärung
Der Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland und das Schiedsgericht für Privates Baurecht Deutschland haben beschlossen, gemäβ der vorstehenden Bestimmungen zu-sammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit ist für die beiden Schiedsgerichte kündbar in dem Sinn, daβ Schiedsverfahren, in denen ein deutsch - niederländisches Schiedsgericht gebildet wurde, immer gemäβ diesem Regelwerk die Arbeit zu Ende führt. Die Schiedsgerichte werden jedes für sich selbständig dieses Regelwerk veröffentlichen in den in ihrem Staat dafür best-geeigneten Printmedien. Die Zusammenarbeit beginnt spätestens einen Monat nach der letzten Veröffentlichung. Die Schieds-gerichte werden, soweit dies möglich und von den Parteien gewünscht wird, auch auβerhalb der Anwendbarkeit dieser Regelung an der Benennung ihrer jeweiligen Mitglieder in Schiedsverfahren mitwirken. 

Petersberg, 1 September 2000