Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA)

Iedereen die een bouwgeschil heeft, kan dat aan de RvA voorleggen, mits de andere partij bij dat geschil het daar mee eens is.

En of dat geschil nu gaat over de uitvoering van een verkeerstunnel, over de oplevering van een woning of over de technische installatie van een bedrijfspand: als men in de bouw er samen niet uitkomt, kiest men vaak voor de RvA om recht te spreken. In 2015 behandelde de RvA ruim 685 bouwgeschillen.

De RvA is een onafhankelijke stichting met het doel recht te spreken in geschillen die verband houden met de bouw in de ruimste zin van het woord. De arbiters (leden-deskundige) van de RvA worden met name geselecteerd op grond van hun in de praktijk bewezen kwaliteiten op bouwgebied. De leden-jurist zijn vrijwel altijd afkomstig uit de rechterlijke macht. Arbiters worden steeds bijgestaan door een in het bouwrecht gespecialiseerde secretaris-jurist.

In ieder geschil worden die arbiters benoemd van wie (bouw)technische ervaring en kennis het beste aansluiten op het onderwerp van dat geschil. Daarmee heeft het scheidsgerecht een grote kennisvoorsprong op de burgerlijke rechter en wordt efficiënte arbitrale rechtspraak van hoge kwaliteit geleverd. Bovendien wijzen arbiters (sinds het arbitragereglement van 1 januari 2015), net als de gewone rechter, vonnis volgens de regels van het recht.

De onafhankelijkheid van arbiters is drievoudig gewaarborgd. De Voorzitter van de RvA selecteert voor een bepaalde zaak een of meerdere arbiters die geen enkele band hebben met partijen in het geschil. Hij doet dit aan de hand van een uitgebreid gegevensbestand. Vervolgens moeten de benoemde arbiters een verklaring ondertekenen dat zij geen relaties hebben met de betreffende partijen en tot slot kunnen partijen gemotiveerd bezwaar maken tegen een bepaalde arbiter.

De zittingen worden meestal in de buurt van de bouwlocatie gehouden, zodat arbiters zo nodig de technische geschilpunten kunnen bezichtigen. Geschillen waarin dat niet nodig is, worden centraal in Nederland, in Utrecht, gehouden. Op verzoek van partijen, kan - zonder meerkosten - de zitting in de buurt van hun woonplaats worden gehouden.

De uitspraken van de RvA zijn net zo bindend als die van de gewone rechter.

De RvA is financieel onafhankelijk en wordt geheel gefinancierd uit de kosten die bij partijen in rekening worden gebracht voor de behandeling van de geschillen. 

Indien u een geschil hebt over een nieuwbouwwoning waarop een GIW, WONINGBORG of STIWOGA garantie van toepassing is, gaat u via de knop links op deze pagina naar de aparte afdeling Garantiewoningen. De informatie op de overige delen van deze website is in beginsel niet van toepassing op de procedure in zulke geschillen.

Met ingang van 2 januari 2013 wikkelt de Raad van Arbitrage ook RVOI-geschillen af. Dit is bepaald in het nieuwe reglement van de Commissie van Geschillen dat per deze datum in werking is getreden. 


 

Actueel

Verlenging termijn parkeerrol

Met ingang van 1 november 2015 is de in artikel 8 van het rolreglement genoemde termijn die een geschil op de parkeerrol mag staan vijf jaar in plaats van drie jaar.  
» Lees meer

Aanpassing rolreglement

Artikel 5 van het rolreglement is na opmerkingen van partijen aangepast. Voorheen was het zo dat indien beide partijen akkoord waren met een nader uitstel (dus buiten de normale ui...
» Lees meer

Het jaarbericht 2014-2015 van de RvA is gepubliceerd.

Het jaarbericht 2014-2015 van de RvA is op 7 juli jl. gepubliceerd. In het kader van het thema “Tegenspraak” komt onder meer Prof. Egbert Myjer (van 2004 tot 2012, de N...
» Lees meer

Wijziging uurtarief secretaris

Het maximale uurtarief van de secretaris wordt per 1 juli 2015 verhoogd tot € 225,00. Deze verhoging is noodzakelijk om kostendekkend te blijven werken. Het huidige tarief van...
» Lees meer

Informatief artikel over RvA in tijdschrift Bouwtotaal

Als partijen in de bouw of gww-sector een geschil hebben stapt men nog regelmatig naar de burgerlijke rechter. Veel partijen weten echter niet dat een geschil ook voorgelegd kan wo...
» Lees meer

Het jaarbericht 2013 van de RvA is gepubliceerd.

Dit keer besteden we bijzondere aandacht aan integriteit. Daarin heeft de bouwwereld flinke slagen gemaakt. Toch staat de sector net als de rest van het bedrijfsleven nog pas aan h...
» Lees meer

Wijziging regeling nakosten

De regeling inzake nakosten, zoals vermeld in de Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand, zal per 1 mei 2014 worden gewijzigd. In plaats van die regeling, geldt vanaf d...
» Lees meer