Nieuwsarchief

Nieuw! Arbitragereglement RvA van 1 januari 2015
30-12-2014

Per 1 januari 2015 kent de RvA een nieuw Arbitragereglement. Dit was noodzakelijk omdat per 1 januari 2015 Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat de regels bevat voor een arbitrageprocedure, ingrijpend is vernieuwd. Die wet is van toepassing op alle arbitrages, die vanaf 1 januari 2015 aanhangig worden gemaakt. Of het nieuwe Arbitragereglement geldt, hangt echter af van wat daarover is afgesproken in de aannemingsovereenkomst en/of daarbij behorende algemene voorwaarden. Vaak wordt daarin verwezen naar het Arbitrageregleme...
» Lees meer

Procesvolmacht
06-11-2014

Van professionele rechtshulpverleners, niet zijnde advocaten, zal in beginsel niet meer gevraagd worden de in artikel 1038 lid 1 Rv bedoelde bijzondere schriftelijke procesvolmacht over te leggen, tenzij de wederpartij daarom verzoekt.
» Lees meer

Het jaarbericht 2013 van de RvA is gepubliceerd.
14-07-2014

Dit keer besteden we bijzondere aandacht aan integriteit. Daarin heeft de bouwwereld flinke slagen gemaakt. Toch staat de sector net als de rest van het bedrijfsleven nog pas aan het begin van de omgang met integriteitsvraagstukken, zo betoogt Ronald Jeurissen, hoogleraar Bedrijfsethiek aan de Business Universiteit van Nyenrode. Daarnaast belichten we de verschillende routes voor geschilbeslechting in de bouw: via de rechter, met behulp van mediation of door middel van arbitrage. Marjan Wind (raadsheer en arbiter), Harry van Splunder (bestuurs...
» Lees meer

Uitbreiding jurisprudentiesite
28-04-2014

Naast de uitspraken van de RvA zelf, het GIW, het AIBK en de commissie van geschillen KIvI zijn sinds kort ook alle geanonimiseerde uitspraken (vanaf 2005) van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel op de jurisprudentiesite van de RvA www.raadvanarbitrage.info  te vinden en eenvoudig te doorzoeken.
» Lees meer

Wijziging regeling nakosten
11-04-2014

De regeling inzake nakosten, zoals vermeld in de Leidraad vergoeding kosten van processuele bijstand, zal per 1 mei a.s. worden gewijzigd. In plaats van die regeling, geldt vanaf die datum dat nakosten niet meer standaard berekend worden, maar kunnen worden gevorderd en alsdan kunnen worden toegewezen tot het door de Rechtbanken en Gerechtshoven gehanteerde liquidatietarief: salaris advocaat (het nasalaris) € 131 zonder betekening en verhoogd met € 68 in geval van betekening.
» Lees meer

Nieuw bij de RvA: de aan een project verbonden Advies Raad
06-11-2013

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft vanaf 1 september  2013 een nieuwe tak van dienstverlening: de aan een project verbonden Advies Raad (AR). De AR kan worden ingesteld op omvangrijke en gecompliceerde projecten. Doel en werkwijze van de AREen AR draagt bij aan een voortvarend bouwproces en het slagen van het project door te trachten eventuele geschillen tussen opdrachtgeefster en aanneemster te voorkomen, c.q. hierin te bemiddelen dan wel zorg te dragen voor een efficiënte interne beslechting hiervan. Het opereren van de...
» Geschillenregeling d.d. 1 september 2013 met lijst leden RvA voor Advies Raad
» Lees meer